Regulamin MBP

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1/2014 Dyrektora MBP w Sanoku
z dnia 02.01.2014 r .

Regulamin Wypożyczalni Głównej
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku

§ 1

1. Wypożyczalnia Główna jest dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy miasta Sanoka i mieszkańców innych gmin, którzy ukończyli 15 rok życia.
2. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie zgłaszający się powinni:
a) okazać dokument określający ich tożsamość – dowód osobisty, w przypadku uczniów legitymację
szkolną,
b) wypełnić Kartę Zapisu i zobowiązać się podpisem do przestrzegania Regulaminu,
c) przy zapisie osoby niepełnoletniej, wypełnioną Kartę Zapisu podpisuje jej prawny opiekun, akceptując tym samym niniejszyregulamin.
4. Dane osobowe Czytelnika są objęte ochroną zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.02.101.926 z późniejszymi zmianami.
5. Aktualne miejsce zamieszkania Czytelnika ustala się na podstawie deklaracji złożonej przez niego w Karcie Zapisu Dz.U. 2010 nr 167, poz. 1131z późniejszymi zmianami.
6. Czytelnik jest zobowiązany informować Bibliotekę o każdej zmianie swoich danych osobowych.

§ 2

1. Od Czytelników, nie będących mieszkańcami powiatu sanockiego i powiatów ościennych,
Biblioteka może pobrać kaucję na czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych w wysokości 20 zł za 1 vol.
2. Kaucja zostaje zwrócona po uregulowaniu wszystkich zobowiązań wobec Biblioteki przez Czytelnika.
3. Opłata za Kartę Czytelnika wynosi 3 zł.
4. Czytelnicy do 19 roku życia oraz emeryci irenciści otrzymują pierwszą Kartę Czytelnika bezpłatnie.
5. Opłata za wydanie duplikatu Karty Czytelnikawynosi 5 zł.

§ 3

1. Warunkiem wypożyczenia materiałów bibliotecznych jest przedstawienie bibliotekarzowi Karty Czytelnika.
2. Na koncie Czytelnika jednocześnie może znajdować się maksymalnie 5 egzemplarzy materiałów bibliotecznych.
3. Materiały biblioteczne wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowe.
4. Biblioteka może przedłużyć termin wypożyczonych książek (również telefonicznie).
Literaturę piękną i lektury o jeden miesiąc a literaturę popularno-naukową o trzy okresy 30
dniowe. Książki oznaczone sygn. „PODR” nie mogą być prolongowane.
5. Niezwrócenie w terminie książki z działu o sygn.„PODR”, blokuje Czytelnikowi dostęp do wypożyczeń z tego działu na okres 1 roku.
6. Książki mówione na CD nie podlegają prolongowaniu.
7. Jednorazowo wypożycza się tylko 1 tytuł lektury.

 § 4

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada Czytelnik.
3. Za zagubione materiały biblioteczne Czytelnik płaci ich wartość rynkową lub odkupuje tytuł polecony przez bibliotekarza.
4. Za przetrzymanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony w niniejszym Regulaminie, Biblioteka pobiera opłaty w wysokości 1 zł za każdy miesiąc oraz koszty wysłania upomnienia w wysokości 6 zł.
5. Nieaktywne konto Czytelnika po 36 miesiącach zostanie usunięte.

§ 5

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo lub
na stałe pozbawiony prawa korzystania z Wypożyczalni.
2. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji bibliotekarza do Dyrektora MBP.
Sanok, 06. 07. 2015 r.