Zaznacz stronę

Grzegorz z Sanoka

Grzegorz z Sanoka ur. ok. 1407 w okolicach Sanoka, zmarł 29 stycznia 1477 r. w Rohatynie koło Lwowa. Filozof, humanista, poeta polsko-łaciński, po studiach na Akademii Krakowskiej w latach 1428-1433 został wychowawcą synów Jana Tarnowskiego. W latach 1437-1439 pracował w kancelarii papieża Eugeniusza IV. Od 1440 r. do 1444 r. był kapelanem króla Władysława III Warneńczyka, a od 1451 r. arcybiskupem lwowskim. Założył miasteczko Dunajów, które stało się ośrodkiem myśli humanistycznej. W 1470 znalazł w nim schronienie uciekający z Włoch przed prześladowaniami Kallimach, który opisał życie Grzegorza. Grzegorz z Sanoka był jednym z pierwszych przedstawicieli renesansowej myśli filozoficznej w Polsce, głosił renesansowy ideał człowieka, wskazywał na jego aktywną rolę w świecie, szczególnie podkreślając pozytywną rolę pracy w życiu człowieka. Autor elegii, epitafiów, epigramatów, pieśni, z których większość zaginęła.

Opisy bibliograficzne zamieszczone w zrębie głównym bibliografii zostały opracowane z autopsji na podstawie źródeł zgromadzonych w zbiorach Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sanoku. W bibliografii ujęto również jednostki bibliograficzne rejestrowane w rocznikach: Bibliografii Rzeszowszczyzny, Bibliografii województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, Przewodnika Bibliograficznego, Bibliografii Zawartości Czasopism oraz w bibliografiach załączonych do opracowań biograficznych. W części podmiotowej i przedmiotowej zastosowano układ chronologiczny. Bibliografia rejestruje opisy bibliograficzne wydawnictw zwartych oraz publikacji w wydawnictwach zwartych i ciągłych, które ukazały się w latach 1946-2004. Bibliografię opracowań i ważniejszych wzmianek o Grzegorzu z Sanoka od 1519 r. opracował Czesław Gryko. Bibliografia została opublikowana w wydawnictwie „500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie, 28-29 I 1977 r.” (Lublin 1979). Natomiast Andrzej Nowicki w publikacji „Grzegorz z Sanoka 1406-1477” (Warszawa 1958) zamieścił m. in. bibliografię prac Grzegorza z Sanoka.

Bibliografię oprac. Ewa Drwięga

Bibliografia podmiotowa

1956

Antologia poezji polsko-łacińskiej : 1470-1543 / wstęp i oprac. Antonina Jelicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956

1970

[Do utrzymania i ocalenia Rzeczypospolitej […] / Grzegorz z Sanoka // W: Jakiej filozofii Polacy potrzebujš / wybór i wstęp Władysław Tatarkiewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – (Biblioteka Klasyków Filozofii ; 100). – S. 122

1985

Do Kallimacha / Grzegorz z Sanoka ; przeł. Ewa Głębicka // W: Antologia poezji polsko-łacińskiej :1470-1543 / wstęp, oprac. Antonina Jelicz. – Wyd. 2. – Szczecin : Wydawnictwo “Glob”, 1985. – S. 43

1987

Do Kallimacha / Grzegorz z Sanoka ; przeł. Ewa Głębicka // W: Toć jest dziwne a nowe : antologia literatury polskiego œredniowiecza / oprac. Antonina Jelicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. – S. 337

 

Bibliografia przedmiotowa

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1953

A.M.
Grzegorz z Sanoka / A.M. // Nowiny Tygodnia. – 1953, nr 34, s. 1

BARYCZ, Henryk
Mikołaj Kopernik w dziejach narodu i kultury polskiej / Henryk Barycz // Przegląd Zachodni. – 1953, nr 11-12, s. 529-530, 532

DREJEWICZ, Stefan
Grzegorz z Sanoka / Stefan Drejewicz // Tygodnik Powszechny. – 1953, nr 30, s. 6

KRUSZYŃSKI, Tadeusz
O pomniku Kallimacha w Krakowie / Tadeusz Kruszyński // Tygodnik Powszechny. – 1953, nr 30, s. 7

NOWICKI, Andrzej
Grzegorz z Sanoka – pionier polskiego Odrodzenia / Andrzej Nowicki // Myśl Filozoficzna. – 1953, nr 4, s. 36-57

NOWICKI, Andrzej
Z dziejów polskiego Odrodzenia / Andrzej Nowicki. – Il. // Po Prostu. – 1953, nr 28, s. 2, 5

SOBOCIŃSKI, Władysław
Kallimach o ideologii państwowo-prawnej polskiego Odrodzenia / Władysław Sobociński // Państwo i Prawo. – 1953, nr 12, s. 790-792, 794-796

ZIEMSKI, Stefan
Z zagadnień logiki polskiej doby Odrodzenia / Stefan Ziemski // Myśl Filozoficzna. – 1953, nr 4, s. 58-59

1954

GARBACIK, Józef
Działalność Kallimacha w Polsce / Józef Garbacik // Życie Szkoły Wyższej. – 1954, nr 6, s. 87

1955

KNOPPEK, Witold
Zmiany w układzie sił politycznych w Polsce w drugiej połowie XV w. i ich związek z genezą dwuizbowego sejmu / Witold Knoppek // Czasopismo Prawno-Historyczne. – 1955, z. 2, s. 87, 94-95

1956

DOBROWOLSKI, Tadeusz
Uwagi o nagrobku Władysława Jagiełły w katedrze wawelskiej / Tadeusz Dobrowolski // Rocznik Historii Sztuki. – (1956), s. 40-41

1957

FASTNACHT, Adam
Pochodzenie społeczne studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego z diecezji przemyskiej w latach 1400-1642 / Adam Fastnacht // Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. – T. 5 (1957), s. 216, 217

1960

CZARTORYSKI, Paweł
Z problematyki badań nad dziejami nauki polskiej w XV wieku / Paweł Czartoryski // Kwartalnik Historii Nauki i Techniki. – 1960, nr 1, s. 28

1963

ZARĘBSKI, Ignacy
Uwagi o Vita Gregorii Sanocei / Ignacy Zarębski // Studia Źródłoznawcze. – 1963, nr 8, s. 143-145

1964

GARBACIK, Józef
Sporne problemy humanizmu / Józef Garbacik, Ignacy Zarębski // Małopolskie Studia Historyczne. – 1964, z. 3-4, s. 163

PIERADZKA, Krystyna
Jan Długosz a Uniwersytet Jagielloński / Krystyna Pieradzka // Małopolskie Studia Historyczne. – 1964, z. 3-4, s. 43

ZARĘBSKI, Ignacy
Kodeks BJ nr 413 – Giovanni Boccaccio Genealogia Deorum a Gontier Col, humanista francuski wczesnego Odrodzenia / Ignacy Zarębski // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. – 1964, nr 1-2, s. 40-41, 44-48

1967

GRABSKI, Andrzej Feliks
Wiersze o klęsce warneńskiej : z dziejów okolicznościowej poezji politycznej w Polsce XV w. / Andrzej Feliks Grabski // Prace Polonistyczne. – (1967), s. 27-41

1970

MARCZAK, Adolf
Grzegorz z Sanoka / Adolf Marczak. – Il. // Podkarpacie. – 1970, nr 5, s. 4

MARCZAK, Adolf
Grzegorz z Sanoka / Adolf Marczak // Podkarpacie. – 1970, nr 6, s. 5

1973

JEDYNAK, Stanisław
Etyka polska od Galla Anonima do Kopernika / Stanisław Jedynak // Studia Filozoficzne. – 1973, nr 1, s. 41-42

1976

(b)
Przygotowania do obchodów 500 rocznicy śmierci wielkiego humanisty – Grzegorza z Sanoka / (b) // Nowiny. – 1976, nr 218, s. 4

Sanoczanie zamierzają … // Życie literackie. – 1976, nr 39, s. 19

ZAJĄC, Edward
Przed „Grzegorzową” rocznicą / Edward Zając. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 15, s. 4

ZAJĄC, Edward
Przygotowania do obchodów 500 rocznicy śmierci Grzegorza z Sanoka / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1976, nr 23, s. 6

1977

AWA
Grzegorz z Sanoka z Sanoka pochodzi … / AWA // Nowiny. – 1977, nr 11, s. 5

BISKUP, Bogdan
„Losy dały mi za ojczyznę Sanok” / Bogdan Biskup // Nowiny. – 1977, nr 24, s. 4

BŁACHUT, Władysław
Grzegorz z Sanoka piórem Kallimacha ukazany : w 500-lecie śmierci / Władysław Błachut // Życie Literackie. – 1977, nr 18, s. 5

BŁACHUT, Władysław
Kallimach o Grzegorzu z Sanoka / Władysław Błachut // Dziennik Polski. – 1977, nr 223, s. 5

HADACZEK, Bolesław
Literacka postać nauczyciela akademickiego / Bolesław Hadaczek // Życie Szkoły Wyższej. – 1977, nr 2, s. 19-20

KIRYK, Feliks
Grzegorz z Sanoka / Feliks Kiryk // Podkarpacie. – 1977, nr 22, s. 1,5

KIRYK, Feliks
Grzegorz z Sanoka / Feliks Kiryk // Podkarpacie. – 1977, nr 23, s. 5

KOROLKO, Mirosław
Grzegorz z Sanoka / Mirosław Korolko. – Il. // Wrocławski Tygodnik Katolików. – 1977, nr 13, s. 9

NOWICKI, Andrzej
Czas w kulturze świeckiej / Andrzej Nowicki // Euhemer. – 1977, nr 2, s. 3

NOWICKI, Andrzej
Filozofia kultury Grzegorza z Sanoka / Andrzej Nowicki // Argumenty. – 1977, nr 5, s. 13

500-lecie [Pięćsetlecie] Grzegorza z Sanoka // Euhemer. – 1977, nr 3, s. 142

TARKOWSKI, ROMAN
Swojemu miastu / Roman Tarkowski // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 11, s. 1

W hołdzie wielkiemu Rodakowi // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 11, s. 1

ZAJĄC, Edward
Grzegorz z Sanoka / Edward Zając. – Il. // Podkarpacie. – 1977, nr 4, s. 5

ZAJĄC, Edward
„Grzegorzowa” rocznica – przed laty / Edward Zając // Gazeta Sanocka. – 1977, nr 11, s. 6

1978

QUIRINI-POPŁAWSKA, Danuta
500-lecie [Pięćsetlecie] śmierci Grzegorza z Sanoka / Danuta Quirini-Popławska // Studia Historyczne. – 1978, nr 4, s. 672-674

SUCHODOLSKI, Bogdan
Renesans polski / Bogdan Suchodolski // Argumenty. – 1978, nr 3, s. 7

ZAJĄC, Edward
500 [Pięćsetna] rocznica Grzegorza z Sanoka (1406-1477) / Edward Zając. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 24 (1978), s. 115-119

1979

PALACZ, Ryszard
Humanizm i osobliwości nauczania filozofii w Polsce w XV w. / Ryszard Palacz // Studia Filozoficzne. – 1979, nr 10, s. 161-171

1980

BACZKOWSKI, Krzysztof
Jan Długosz a Grzegorz z Sanoka / Krzysztof Baczkowski // Rocznik Sanocki . – (1980), s. 67-78

CYNARSKI, Stanisław
Stan badań nad Grzegorzem z Sanoka / Stanisław Cynarski // Rocznik Sanocki. – (1980), s. 29-38

FASTNACHT, Adam
Oświata i kultura w Sanoku i Ziemi Sanockiej w XV i XVI w. / Adam Fastnacht // Rocznik Sanocki. – (1980), s. 13-28

NOWICKI, Andrzej
Filozofia kultury Grzegorza z Sanoka / Andrzej Nowicki // Rocznik Sanocki. – (1980), s. 97-109

NOWICKI, Andrzej
Obecność Grzegorza z Sanoka w kulturze / Andrzej Nowicki // Rocznik Sanocki. – (1980), s. 85-95

WYROZUMSKI, Jerzy
środowisko rodzinne Grzegorza z Sanoka / Jerzy Wyrozumski // Rocznik Sanocki. – (1980), s. 39-51

ZAJĄC, Edward
Obchody 500 rocznicy śmierci Grzegorza z Sanoka / Edward Zając. – Il. // Rocznik Sanocki. – (1980), s. 111-125

ZATHEY, Jerzy
Grzegorz z Sanoka i Kallimach / Jerzy Zathey // Rocznik Sanocki. – (1980), s. 53-66

ZWIERCAN, Marian
Jan z Dąbrówki a Grzegorz z Sanoka / Marian Zwiercan // Rocznik Sanocki. – (1980), s. 79-84

1981

PALACZ, Ryszard
Grzegorz z Sanoka i Filip Kallimach czyli początki humanizmu w Polsce / Ryszard Palacz // Argumenty. – 1981, nr 14, s. 6

SANECKI, Andrzej
„Losy dały mi za ojczyznę Sanok” / Andrzej Sanecki. – Portr. // Podkarpacie. – 1981, nr 3, s. 6

1982

KORCZ, Bogdan
„… z powodu humanizmu …” / Bogdan Korcz. – Il. // Tygodnik Polski. – 1982, nr 5, s. 11

1983

PALACZ, Ryszard
Grzegorz z Sanoka i Filip Kallimach czyli początki humanizmu w Polsce / Ryszard Palacz. – Il. // Argumenty. – 1983, nr 29, s. 11

1984

BIZUN, Stanisław
Grzegorz z Sanoka arcibiskup i humanista / Stanisław Bizun // Studia Lubaczoviensia. – [T.] 2 (1984), s. 14-22

1985

KONIECZNY, Marian
Dlaczego Grzegorz? / Marian Konieczny ; rozm. przepr. Wiesław Koszela. – Il. // Gazeta Sanocka. – 1985, nr 13, s. 4

(w)
Pomnik Grzegorza dłuta M. Koniecznego stanie w Sanoku / (w) // Gazeta Sanocka. – 1985, nr 12, s. 1, 6

ZAJĄC, Edward
Mąż wielki z Sanoka rodem / Edward Zając ; rozm. przepr. Elżbieta Kolano // Nowiny. – 1985, nr 251, s. 3

ZAJĄC, Edward
Pomnik dla Grzegorza / Edward Zając // Podkarpacie. – 1985, nr 47, s.3

1986

(w)
Grzegorz z Sanoka powrócił do rodzinnego grodu / (w). – Il. // Gazeta Sanocka. – 1986, nr 14, s. 1

PRZYSTASZ, Bronisława
W służbie miasta i regionu / Bronisława Przystasz // Informator Kulturalny Województwa Krośnieńskiego. – 1986, nr 2, s. [3]-[6]

1987

KORZENIOWSKI, Tomasz
O Grzegorzu z Sanoka nie tylko jubileuszowo / Tomasz Korzeniowski // Gazeta Sanocka. – 1987, nr 14, s. 6

2000

ŻURAD, Magdalena
Rękopis znaleziony na aukcji / Magdalena Żurad // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 154, dod. Gazeta Wyborcza Rzeszów, s. 1

2003

SMOLIŃSKA, Agnieszka
Twórcy kultury między średniowieczem a renesansem / Agnieszka Smolińska // Kieleckie Studia Teologiczne. – T. 2 (2003), s. 436-445

2004

(cz)
Renowacja humanisty / (cz). – Il. // Tygodnik Sanocki. – 2004, nr 35, s. 1

RED.
Kim był Grzegorz z Sanoka? / RED. – Il. // Głos Ziemi Sanockiej. – 2004, nr 243, s. 6

2006

POBIEDZIŃSKI, Witold
Grzegorz z Sanoka – prekursor polskiego humanizmu / Witold Pobiedziński. – Il. // Niedziela. – 2006, nr 19, dod. Niedziela Przemyska, s. III

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1946

FRIEDBERG, Marian
Kultura polska a niemiecka : elementy rodzime a wpływy niemieckie w ustroju i kulturze Polski średniowiecznej. T.2 / Marian Friedberg. – Poznań : Instytut Zachodni, 1946. – (Prace Instytutu Zachodniego ; nr 8). – S. 166, 170-171, 182, 189-190, 197-198, 202-203, 230

WOJCIECHOWSKA, Maria
Polska Piastów ; Polska Jagiellonów / Maria Wojciechowska, Zygmunt Wojciechowski. – Poznań : [s.n.], 1946. – S. 364

1948

GARBACIK, Józef
Kallimach jako dyplomata i polityk / Józef Garbacik. – Kraków : PAU, 1948. – (Polska Akademia Umiejętności. Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego ; t. 46 (og. zb. t. 71), nr 4). – S. 7, 27, 29-34, 123, 142-144

1951

PLEZIA, Marian
Najstarsza poezja polsko-łacińska / Marian Plezia. – Wrocław 1951. – S. L-LI

SEMKOWICZ, Władysław
Paleografia łacińska / Władysław Semkowicz. – Kraków : PAU, 1951. – S. 166

1952

ŁEMPICKI, Stanisław
Renesans i humanizm w Polsce : materiały do studiów / Stanisław Łempicki ; wstęp Kazimierz Budzyk. – [Warszawa] : Czytelnik, 1952. – S. 103, 371

1953

KUMANIECKI, Kazimierz
Twórczość poetycka Filipa Kallimacha / Kazimierz Kumaniecki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953. – S. 38, 58, 68, 77-82, 97, 101-103, 107, 110, 113-114

NOWICKI, Andrzej
Kopernik – człowiek odrodzenia / Andrzej Nowicki. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1953. – S. 28-32, 47-48

1956

NOWICKI, Andrzej
Grzegorz z Sanoka i Filip Kallimach / Andrzej Nowicki // W: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. 1, Wiek XV-XVII / red. nauk. Leszek Kołakowski. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1956. – S. 44-78

1957

BARYCZ, Henryk
Dzieje nauki w Polsce w epoce Odrodzenia / Henryk Barycz. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957. – S. 23, 27, 133

1958

BRÜCKNER, Aleksander
Dzieje kultury polskiej. T. 1, Od czasów przedhistorycznych do r. 1506 / Aleksander Brückner. – Wyd. 3. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1958. – S. 457, 459, 569-574, 579, 630

FASTNACHT, Adam
Zarys dziejów Sanoka / Adam Fastnacht // W: Księga pamiątkowa Gimnazjum Męskiego w Sanoku 1888-1958 / [red. Józef Stachowicz i in.]. – Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – S. 31

NOWICKI, Andrzej
Grzegorz z Sanoka 1406-1477 / Andrzej Nowicki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – 254, [1] s. : portr. ; 20 cm. – Bibliogr.

NOWICKI, Andrzej
Grzegorz z Sanoka 1406-1477 / Andrzej Nowicki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – S. 234-[249] : Bibliografia opracowań i ważniejszych wzmianek o Grzegorzu z Sanoka

NOWICKI, Andrzej
Grzegorz z Sanoka 1406-1477 / Andrzej Nowicki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. – S. 227-233 : Bibliografia prac Grzegorza z Sanoka

WĄSIK, Wiktor
Historia filozofii polskiej. T. 1, Scholastyka, Renesans, Oświecenie / Wiktor Wąsik. – Warszawa : Pax, 1958. – S. 98-108, 113, 151, 163, 176, 189, 195, 196, 295, 382

1961

FINKEL, Ludwik
Vita et mores Gregorii Sanocei Leopoliensis archiepiscopi auctore Philippo Buonacorsi Callimacho / Ludwik Finkel // W: Pomniki dziejowe Polski. T. 6 = Monumenta Poloniae Historica. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – S. [163] – 176

KALLIMACH
Vita et mores Gregorii Sanocei Leopoliensis archiepiscopi / Kallimach // W: Pomniki dziejowe Polski. T. 6 = Monumenta Poloniae Historica. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. – S. 177-216

1963

KALLIMACH
Vita et mores Gregorii Sanocei / Kallimach ; przeł. Irmina Lichońska ; Academia Scientiarum Polona. Collegium Studiis Classicis Promovendis. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. – 77 s. ; 24 cm. – (Bibliotheca Latina Medii et Recentioris Aevi; vol. 12). – Tekst równol. łac. i pol.

STEFAŃSKI, Stefan
Sanok i okolice / Stefan Stefański. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1963 [właśc. 1964]. – S. 10

1964

KRZYŻANOWSKI, Julian
Historia literatury polskiej : Alegoryzm – preromantyzm / Julian Krzyżanowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – S. 48, 94-95, 561

Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe, A-M / oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. – (Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut ; 2). – S. 119, 304-305, 437

ZARĘBSKI, Ignacy
Okres wczesnego humanizmu / Ignacy Zarębski // W: Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364-1764 : praca zbiorowa. T. 1 / red. Kazimierz Lepszy. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1964. – S. 161, 163, 164, 167-172, 174-177

1965

Piśmiennictwo staropolskie : hasła osobowe, N-Ż / oprac. zespół pod kier. Romana Pollaka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. – (Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut ; 3). – S. 205-208

1966

JELICZ, Antonina
Życie codzienne w średniowiecznym Krakowie : (wiek XIII-XV) / Antonina Jelicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966. – S. 166

Józef Ignacy Kraszewski : zarys bibliograficzny / oprac. Stanisław Stupkiewicz, Irmina śliwińska, Wanda Roszkowska-Sykałowa ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966. – (Bibliografia literatury polskiej Nowy Korbut ; 12). – S. 74-75

Mały słownik pisarzy polskich : część pierwsza / [red. Maria Goszczyńska]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1966. – S. 56-57

POLLAK, Roman
Wśród literatów staropolskich / Roman Pollak. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. – S. 566

SIUCHNIŃSKI, Mateusz
Gazeta Tysiąclecia / Mateusz Siuchniński. – Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1966. – S. 122

1967

DZIECHCIŃSKA, Hanna
Proza staropolska : problemy gatunków i literackości / Hanna Dziechcińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich : Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1967. – (Studia Staropolskie / red. Czesław Hernas, Jerzy Ziomek ; T. 21). – S. 87, 92

Filozofia włoskiego odrodzenia / wybór, wstęp Andrzej Nowicki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. – S. 24

Miasta polskie w tysiącleciu. T. 2 / red. nauk. Mateusz Siuchniński. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967. – S. 386

SEŃKO, Władysław
Polska filozofia średniowieczna – charakter, tendencje i główne kierunki / Władysław Seńko // W: Filozofia polska. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1967. – (Myśli i Ludzie). – S. 35

1968

ARNOLD, Stanisław
Historia Polski do połowy XV wieku / Stanisław Arnold. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. – S. 77

ESTREICHER, Karol
Collegium Maius : dzieje gmachu = Collegium Maius : aedium historia / Karol Estreicher. – Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1968. – (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego CLXX. Prace z Historii Sztuki ; z. 6). – S. 202, 243

Słownik biograficzny historii powszechnej do XVII stulecia / [red. nacz Kazimierz Lepszy, Stanisław Arnold]. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1968. – S. 157-158 : Grzegorz z Sanoka

1969

KRZYŻANOWSKI, Julian
Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych / Julian Krzyżanowski. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe, 1969. – S. 22, 32

SAWICKI, Stefan
Początki syntezy historycznoliterackiej w Polsce : o sposobach syntetycznego ujmowania literatury w 1 połowie w. XIX / Stefan Sawicki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. – S. 15, 30, 32, 97, 226

1970

BYCHOWIEC, Józef Władysław
Uwagi nad filozofią / Józef Władysław Bychowiec // W: Jakiej filozofii Polacy potrzebują / wybór i wstęp Władysław Tatarkiewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – (Biblioteka Klasyków Filozofii ; 100). – S. 133

CZARTORYSKI, Paweł
średniowiecze / Paweł Czartoryski // W: Historia nauki polskiej. T. 1, średniowiecze. Odrodzenie / Paweł Czartoryski, Paweł Rybicki ; wstęp i red. Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. – S. 85, 140, 181-185, 188

GOLENISZCZEW-KUTUZOW, Ilja
Odrodzenie włoskie i literatury słowiańskie wieku XV i XVI / Ilja Goleniszczew-Kutuzow ; przeł. Wiktoria śliwowska, René śliwowski. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970. – S. 175, 190, 193, 215, 277-278, 289, 427, 480, 494

JANKOWSKI, Józef Emanuel
Rozprawa o znakomitszych nieprzyjaciołach filozofii i powodach, jakie mieć mogli do jej uwłaczenia / Józef Emanuel Jankowski // W: Jakiej filozofii Polacy potrzebują / wybór i wstęp Władysław Tatarkiewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – (Biblioteka Klasyków Filozofii ; 100). – S. 186

Polska w epoce Odrodzenia : państwo, społeczeństwo, kultura / red. Andrzej Wyczański. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1970. – (Konfrontacje Historyczne). – S. 272, 286

RYBICKI, Paweł
Odrodzenie / Paweł Rybicki // W: Historia nauki polskiej, T. 1, średniowiecze. Odrodzenie / Paweł Czartoryski, Paweł Rybicki ; wstęp i red. Bogdan Suchodolski ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. – S. 260, 354-355, 363

TATARKIEWICZ, Władysław
Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Władysław Tatarkiewicz. – Wyd. 7. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. – S. 36, 39

1971

DZIECHCIŃSKA, Hanna
Biografistyka staropolska w latach 1476-1627 : [kierunki i odmiany] / Hanna Dziechcińska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – (Studia Staropolskie ; t. 32). – S. 5, 16, 45, 71, 73-80, 96, 103, 132, 137, 149

NOWICKI, Andrzej
Grzegorz z Sanoka / Andrzej Nowicki // W: Filozofia w Polsce : słownik pisarzy / [komitet red. Bronisław Baczko i in] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Filozofii i Socjologii. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – S. 107-108

SAMSONOWICZ, Henryk
Złota jesień polskiego średniowiecza / Henryk Samsonowicz. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1971. – S. 167-168

SIUCHNIŃSKI, Mateusz
Ilustrowana kronika Polaków / Mateusz Siuchniński, Szymon Kobyliński. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Książka i Wiedza, 1971. – S. 50-51

1972

DOMAŃSKI, Juliusz
Grzegorz z Sanoka i poglądy filozoficzne Filipa Kallimacha : epizod z dziejów humanizmu w polskiej filozofii XV w. / Juliusz Domański // W: Filozofia polska XV wieku / red. R. Palacz, J. Domański [i in.]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – S. 369-434

KRZYŻANOWSKI, Julian
Dzieje literatury polskiej od początków do czasów najnowszych / Julian Krzyżanowski. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – S. 22, 32

PALACZ, Ryszard
Wstęp / Ryszard Palacz // W: Filozofia polska XV wieku / red. R. Palacz; J. Domański [i in.] . – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – S. 17

PELC, Janusz
Renesans w literaturze polskiej : początki i rozwój / Janusz Pelc // W: Problemy literatury staropolskiej : praca zbiorowa / red. Janusz Pelc. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. – S. 38, 40-42, 48

1973

ZIOMEK, Jerzy
Renesans / Jerzy Ziomek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. – S. 29, 59-60, 312, 378, 388, 389, 397-398

1974

BOGUCKA, MARIA
Dawna Polska : narodziny, rozkwit, upadek / Maria Bogucka. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1974. – S. 160

Historia nauki polskiej. T. 6, Dokumentacja bio- bibliograficzna, indeks biograficzny tomu I i II / red. Bogdan Suchodolski ; oprac. Leszek Hajdukiewicz ; Polska Akademia Nauk. Zakład Historii Nauki i Techniki. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – S. 205-206, 286-287

Indeks studentów Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1400-1500 / oprac. Jerzy Zathey, Jerzy Reichan. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974. – S. 91 : Gregorius Petri de Sanok

KLEMENSIEWICZ, Zenon
Historia języka polskiego / Zenon Klemensiewicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. – S. 76, 238

1975

BACKVIS, Claude
Szkice o kulturze staropolskiej / Claude Backvis ; wybór tekstów i oprac. Andrzej Biernacki. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – S. 481, 519-522, 525, 529, 741

BRUCHNALSKI, Wilhelm
Między średniowieczem a romantyzmem / Wilhelm Bruchnalski ; wybór i oprac. Jerzy Starnawski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. – S. 38, 42, 43, 58, 62 : Łacińska i polska poezja w Polsce średniowiecznej

By czas nie zaćmił i niepamięć : wybór kronik średniowiecznych / oprac. Antonina Jelicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – S. 23, 25, 27, 241, 278, 284, 285, 291, 294, 295, 305, 323-325

KRZYŻANOWSKI, Julian
Mądrej głowie dość dwie słowie. T. 2, Od klimka do postu / Julian Krzyżanowski. – [Wyd. 3 rozsz.]. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. – S. 90

1976

Wkład Polaków do kultury świata : praca zbiorowa / red. Mieczysław A. Krąpiec, Piotr Taras, Jan Turowski ; [Zakład Duszpasterstwa i Migracji Polonijnej KUL]. – Lublin : Towarzystwo Naukowe KUL, 1976. – S. 133, 168

ZABŁOCKI, Stefan
Od prerenesansu do oświecenia : z dziejów inspiracji klasycznych w literaturze polskiej / Stefan Zabłocki. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. – S. [158]

1977

KRASZEWSKI, Józef Ignacy
Strzemieńczyk / Józef Ignacy Kraszewski. – [Wyd. 4]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977. – 456, [3] s. : il., faks., fot., portr. ; 17 cm

1978

NOWICKI, Andrzej
Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce / Andrzej Nowicki. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. – S. 68-77 : Poetycki portret Grzegorza z Sanoka sporządzony przez Filipa Kallimacha

NOWICKI, Andrzej
Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce / Andrzej Nowicki. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. – S. 210-218 : Różne oblicza Grzegorza z Sanoka

NOWICKI, Andrzej
Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce / Andrzej Nowicki. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978. – S. 11, 93, 116, 270, 371, 387, 391

TAZBIR, Janusz
Kultura szlachecka w Polsce : rozkwit – upadek – relikty / Janusz Tazbir. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1978. – (Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega ; 321). – S. 20

1979

BŁASZCZAK, Bogumiła
Dwa portrety literackie Grzegorza z Sanoka / Bogumiła Błaszczak // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właść 1980] . – S. [95]-107

DOBROWOLSKI, Józef
Człowiek i jego działalność w filozofii Grzegorza z Sanoka / Józef Dobrowolski // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [124]-126

GRYKO, Czesław
Bibliografia opracowań i ważniejszych wzmianek o Grzegorzu z Sanoka / Czesław Gryko // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [127]-173

GRYKO, Czesław
Etyka Grzegorza z Sanoka / Czesław Gryko // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [62]-74

History of Poland / aut. Aleksander Gieysztor [i in.]. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – S. 134

JASIENICA, Paweł
Polska Jagiellonów / Paweł Jasienica. – Wyd. 5. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979. – S. 253, 254, 255

JEDYNAK, Stanisław
Etyka polska w czasach Grzegorza z Sanoka / Stanisław Jedynak // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [75]-77

KARŁOWICZ, Barbara
Wiersze Grzegorza z Sanoka / Barbara Karłowicz // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [113]-123

KOŁODZIEJCZYK, Stefan
Formy obecności Grzegorza z Sanoka w polskich pracach katolickich / Stefan Kołodziejczyk // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [110]-112

KRAWCZYK, Antoni
Uwagi Grzegorza z Sanoka nad dziejami Polski w świetle renesansowej refleksji historycznej / Antoni Krawczyk // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [78]-94

NOWICKI, Andrzej
Filozofia kultury Grzegorza z Sanoka / Andrzej Nowicki // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [37]-51

PIETRUSIEWICZOWA, Jadwiga
Renesans / Jadwiga Pietrusiewiczowa, Jadwiga Rytel // W: Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu / [oprac. Jadwiga Pietrusiewiczowa i in.] ; red. Jan Zygmunt Jakubowski ; Uniwersytet Warszawski. Instytut Filologii Polskiej]. – Wyd. 4. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. – S. 66

500-lecie [Pięćsetlecie] Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc.1980]. – 173, [3] s., [2] k. tabl.: portr.. – 24 cm. – Bibliogr.

SKURJAT-STAWSKA, Krystyna
Spotkanie Kallimacha z Grzegorzem z Sanoka / Krystyna Skurjat-Stawska // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [52]-61

TWOREK, Stanisław
Spory o Grzegorza z Sanoka / Stanisław Tworek // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki] . – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [22]-36

ŻMIJEWSKI, Norbert
Grzegorz z Sanoka a muzyka / Norbert Żmijewski // W: 500-lecie Grzegorza z Sanoka : materiały z sesji popularnonaukowej w Lublinie 28-29 I 1977 r. / [red. Antoni Krawczyk, Andrzej Nowicki]. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1979 [właśc. 1980]. – S. [108]-109

1980

ŻABOKLICKI, Krzysztof
Giovanni Boccaccio / Krzysztof Żaboklicki. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1980. – S. 377

1981

BARYCZ, Henryk
Szlakami dziejopisarstwa staropolskiego : studia nad historiografią w. XVI – XVIII / Henryk Barycz ; Polska Akademia Nauk. Wydział I Nauk Społecznych. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. – S. 17, 147, 188-190, 192

BOGUCKA, Maria
Kazimierz Jagiellończyk i jego czasy / Maria Bogucka. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981. – S. 213-215, 230, 244, 260

KRASZEWSKI, Józef Ignacy
Strzemieńczyk : czasy Władysława Warneńczyka / Józef Ignacy Kraszewski. – [Wyd. 5]. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. – 359, [5] s., [16] k. il. ; 21 cm. – ISBN 83-205-3274-4

OLKIEWICZ, Joanna
Kallimach doświadczony / Joanna Olkiewicz. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1981. – 277, [3] s. : il., tab. – Bibliogr

1982

KORSAK, Julian
Twardowski Czarnoksiężnik / Julian Korsak // W: Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku / układ Paweł Hertz, Władysław Kopaliński. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. – S. 185

1983

CHRZANOWSKI, Ignacy
Historia literatury niepodległej Polski (965-1795) : (z wypisami) / Ignacy Chrzanowski ; wstęp Jan Zygmunt Jakubowski. – Wyd. 13. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – S. 46-47 : Grzegorz z Sanoka

TAZBIR, Janusz
Kultura szlachecka w Polsce : rozkwit – upadek – relikty / Janusz Tazbir. – Wyd. 3 zm. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1983. – (Biblioteka Wiedzy Współczesnej Omega ; 321). – S. 21

1984

PELC, Janusz
Europejskość i polskość literatury naszego renesansu / Janusz Pelc. – Warszawa : Czytelnik, 1984. – S. 18, 63, 72, 76, 82-86, 99, 175-176, 187, 397, 431, 554, 560-562, 598

ZABŁOCKI, Stefan
Grzegorz z Sanoka / Stefan Zabłocki // W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / przewod. kom. red. Julian Krzyżanowski, Czesław Hernas. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. – S. 334

1985

KALLIMACH, Filip
Do Grzegorza z Sanoka / Filip Kallimach // W: Antologia poezji polsko-łacińskiej : 1470-1543 / wstęp i oprac. Antonina Jelicz. – Wyd. 2 zm. – Szczecin : Wydaw. “Glob”, 1985. – S. 53-54

KALLIMACH, Filip
Do Grzegorza z Sanoka, najwielebniejszego arcybiskupa lwowskiego, wezwanie ze wsi do miasta na Boże Narodzenie / Filip Kallimach // W: Antologia poezji polsko-łacińskiej : 1470-1543 / wstęp i oprac. Antonina Jelicz. – Wyd. 2 zm. – Szczecin : Wydaw. “Glob”, 1985. – S. 54-56

1986

JASIENICA, Paweł
Polska Piastów ; Polska Jagiellonów / Paweł Jasienica. – Wyd. 4 w tej ed. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. – S. 253, 254, 255 : Polska Jagiellonów

KLANICZAY, Tibor
Renesans. Manieryzm. Barok / Tibor Klaniczay ; przekł. Elżbieta Cygielska ; wybór i posł. Jan ślaski. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – S. 39, 309

ZABŁOCKI, Stefan
Grzegorz z Sanoka / Stefan Zabłocki // W: Literatura polska : przewodnik encyklopedyczny. T. 1, A-M / przewod. kom. red. Julian Krzyżanowski, Czesław Hernas. – Wyd. 2. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – S. 334

1987

KALLIMACH, Filip
Do Grzegorza z Sanoka / Filip Kallimach ; przeł. Kazimiera Jeżewska // W: Toć jest dziwne a nowe : antologia literatury polskiego średniowiecza / oprac. Antonina Jelicz. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987. – S. 337-338

1988

GRZESZCZUK, Stanisław
Renesans / Stanisław Grzeszczuk // W: Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1 / aut. Aleksander Wilkoń [i in.] ; red. Marian Stępień, Aleksander Wilkoń ; Uniwerystet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej. – Wyd. 5 poszerz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – S. 36, 37

PIETRZKIEWICZ, Wanda
Wybitni ludzie Podkarpacia : informator bibliograficzny / Wanda Pietrzkiewicz. – Krosno : WBP, 1988. – S. 13-14

TATARKIEWICZ, Władysław
Historia filozofii. T. 2, Filozofia nowożytna do roku 1830 / Władysław Tatarkiewicz. – Wyd. 11. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – S. 36, 39, 251

WILKOŃ, Aleksander
średniowiecze / Aleksander Wilkoń // W: Historia literatury polskiej w zarysie. T. 1 / aut. Aleksander Wilkoń [i in.] ; red. Marian Stepień, Aleksander Wilkoń ; Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Polskiej. – Wyd. 5 poszerz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. – S. 26-27

1989

KALLIMACH, Filip
Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka / Filip Kallimach Buonaccorsi // W: średniowiecze / Jerzy Starnawski. – Wyd. 2 popr. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. – S. 160-162

1990

KLEINER, Juliusz
Zarys dziejów literatury polskiej / Juliusz Kleiner, Włodzimierz Maciąg. – Wyd. 5. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – S. 37, 447

WITCZAK, Tadeusz
Literatura średniowiecza / Tadeusz Witczak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. – (Dzieje Literatury Polskiej : Synteza uniwersytecka / pod red. Jerzego Ziomka). – S.107, 110-112, 152-157, 159, 160, 188, 189

ZARĘBSKI, Ignacy
Grzegorz z Sanoka / Ignacy Zarębski // W: Polski słownik biograficzny. T. 9, Gross Adolf – Horoch Kalikst / red. Władysław Konopczyński ; Polska Akademia Umiejętności. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – S. 86-89

1991

STEFAŃSKI, Stefan
Sanok i okolice : przewodnik turystyczny / Stefan Stefański. – Wyd. 4 popr. i uzup.. – Sanok : Zarząd Oddziału PTTK, 1991. – S. 14

1992

BOROWSKI, Andrzej
Renesans / Andrzej Borowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – (Biblioteka „Polonistyki” / red. Bolesław Faron). – S. 147, 216-218. 272, 273, 274, 282, 307

KALLIMACH, Filip
Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka / Filip Buonaccorsi Kallimach // W: Renesans / Andrzej Borowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. – (Biblioteka „Polonistyki” / red. Bolesław Faron). – S. 216-218

1993

KOZIEJ, Jolanta
Grzegorz z Sanoka / Jolanta Koziej // W: Encyklopedia katolicka. T. 6, Graal – Ignorancja / red. nacz. Jan Walkusz. – Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1993. – S. 351

1994

KALLIMACH, Filip
Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka / Filip Kallimach ; [wstęp i wybór tekstów Andrzej Obrębski ; przeł. Irmina Lichońska] ; Łódzkie Towarzystwo Naukowe. – Łódź : ŁTN, 1994. – 62, [2] s. ; 21 cm. – (Literatura dla Wszystkich; 9). – ISBN 83-85879-29-3

STARNAWSKI, Jerzy
Syntetyczna charakterystyka literatury średniowiecznej w Polsce / Jerzy Starnawski // W: Zrozumieć średniowiecze : wypisy, konteksty i materiały literackie dla uczniów, studentów i nauczycieli / wybór i oprac. Roman Mazurkiewicz. – Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej, 1994. – S. 243

1995

MICHAŁOWSKA, Teresa
Średniowiecze / Teresa Michałowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. – (Wielka Historia Literatury Polskiej). – S. 324, 385, 691-692, 709, 715, 769

Nowa encyklopedia powszechna PWN. T. 2, D – H / red. nacz. Barbara Petrozolin-Skowrońska. – Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 1995. – S. 653 : Grzegorz z Sanoka

Sanok : dzieje miasta : praca zbiorowa / red. Feliks Kiryk. – Kraków : Secesja, 1995. – S. 214, 269, 270, 300, 430, 909, 915, 952, 953, 957, 959, 962

1996

OBERC, Maria
Spotkanie z Grzegorzem z Sanoka (sugestie metodyczne) / Maria Oberc, Kazimiera Stefańska // W: Regionalizm w nauczaniu w Szkole Podstawowej Nr 1 w Sanoku : (interpretacje, pomysły, sugestie) / red. Maria Oberc, Kazimiera Stefańska. – Sanok : Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sanoku, 1996. – S. 79-84

1997

Kultura Polski średniowiecznej XIV-XV w. / red. Bronisław Geremek ; aut. Jacek Banaszkiewicz [i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. – Warszawa : IH PAN : Wydawnictwo Naukowe Semper, 1997. – S.99, 115, 185, 266, 360, 499, 518, 531, 617, 690, 732, 742, 744, 747-748, 750-751, 757, 759, 870, 912, 937, 945, 949

ZAJĄC, Maciej
Grzegorz z Sanoka patronem szkół / Maciej Zając // W: Zespół Szkół Mechanicznych w Sanoku 1946-1996 / Stanisław Dydek. – Brzozów : “Edytor”, 1997. – S. 278-280

1999

GOLIŃSKI, Janusz
Szkolny słownik literatury staropolskiej / Janusz Goliński, Roman Mazurkiewicz, Piotr Wilczek. – Katowice : Videograf II, 1999. – S. 173, 192

SKOCZYŃSKI, Jan
Ludzie i idee : szkice historycznofilozoficzne / Jan Skoczyński. – Kraków : Księgarnia Akademicka, 1999. – S. [87]-94 : Grzegorz z Sanoka

2000

ZAJĄC, Edward
Szkice z dziejów Sanoka. Cz. 2 / Edward Zając. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka, 2000. – S. 187, 232

2002

Wielka encyklopedia PWN, [T.] 10, gazy cieplarniane – guna / [red. nacz. Jan Wojnowski]. – Warszawa : Wydaw. Nauk. PWN, 2002. – S. 530 : Grzegorz z Sanoka

ZIOMEK, Jerzy
Renesans / Jerzy Ziomek ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. – Wyd. 11. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002. – S. 36, 78, 381, 453, 461, 469, 470

2003

WIELGUS, Stanisław
Grzegorz z Sanoka / Stanisław Wielgus // W: Powszechna Encyklopedia Filozofii. T. 4, Go-Iq / red. nacz. Andrzej Maryniarczyk ; aut. haseł Henryk Anzulewicz [i in.]. – Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003. – S. 114-116

 

 

Pin It on Pinterest