Zaznacz stronę

Łemkowie (1945-2007)

Łemkowie (1945-2007)

 

Łemkowie (zwani Rusnakami) – grupa górali ruskich zamieszkująca Beski Niski i Dolinę Osławy na wschodzie oraz część Beskidu Sądeckiego po dolinę Popradu na zachodzie. Tworzyli grupę etnograficzną o wyrazistej kulturze opartej na wzorcach głównie ruskich i wołoskich, a także charakterystycznym dialekcie. Podstawą utrzymania tej ludności było rolnictwo, pasterstwo oraz zajęcia o charakterze usługowym takie jak: produkcja dziegciu i mazi, wyrób przedmiotów drewnianych, druciarstwo i kamieniarka (żarna, koła młyńskie, krzyże nagrobne). Ważnym elementem kultury łemkowskiej była architektura cerkiewna. Do najbardziej charakterystycznych cech stroju łemkowskiego należą : czuhania (brązowy płaszcz sukienny z dużym kołnierzem) i łejbyk (granatowa kamizelka z metalowymi guzikami). W barwnym stroju kobiecym najbardziej oryginalnym elementem są krywulki (naszyjniki). Po II wojnie światowej Łemkowie zostali wysiedleni na obszary Polski północnej i zachodniej w ramach akcji „Wisła”.

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1949

REINFUSS, Roman Łemkowie jako grupa etnograficzna / Roman Reinfuss // Prace i Materiały Etnograficzne. – T. 7 (1949), s.77-210

1950

BĄK, Stanisław
Polonizmy w gwarze Łemków w okolicach Grybowa i Gorlic / Stanisław Bąk // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. – 1950, z. 10, s. 147-149

1958

RADŁOWSKI, Lubomir
Udział Łemków w walce przeciwko hitlerowskiemu okupantowi : materiał opracowany na podstawie wspomnień Michała Dońskiego / oprac. Lubomir Radłowski // Nowiny. – 1958, nr 284, s. 5

STIEBER, Zdzisław
Z fonetyki historycznej dialektu Łemków / Zdzisław Stieber // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – T. 3 (1958), s. 363-381

1959

STIEBER, Zdzisław
Materiały akcentowe z dawnej Łemkowszczyzny / Zdzisław Stieber // Slavia Orientalis. – 1959, nr 2-3, s. 115-121

1961

REINFUSS, Roman
Stan i problematyka badań nad kulturą ludową Łemkowszczyzny / Roman Reinfuss // Etnografia Polska. – T. 5 (1961), s. 63-69

1962

DOŃSKI, Michał
Łemkowie walczyli przeciw okupantowi : z pamiętnika działacza PPR / Michał Doński // Nowiny. – 1962, nr 236, s. 3-4

JURKOWSKI, Marian
Łemkowszczyzna (materiały do bibliografii) / Marian Jurkowski // Slavia Orientalis. – 1962, nr 4, s. 240-254

MARCZAKOWA, Krystyna
Kamieniarstwo ludowe u Łemków / Krystyna Marczakowa // Polska Sztuka Ludowa. – 1962, nr 2, s. 84-91

REINFUSS, Roman
Sztuka ludowa Łemkowszczyzny / Roman Reinfuss. – Il. // Polska Sztuka Ludowa. – 1962, nr 1, s. 9-25

1963

REINFUSS, Roman
Rzeźba figuralna Łemków : ze studiów nad ludową rzeźbą kamienną na Łemkowszczyźnie / Roman Reinfuss. – Il. // Polska Sztuka Ludowa. – 1963, nr 3-4, s. 122-134

1964

ab
Nowe badania nad ludnością łemkowska / ab // Wierchy. – (1964), s. 206

KWILECKI, Andrzej
Liczebność i rozmieszczenie grup mniejszości narodowych na Ziemiach Zachodnich / Andrzej Kwilecki // Przegląd Zachodni. – T. 4 (1964), s. 376-384

1965

BIEDRZYCKI, W.
Zwyczaje religijne wśród Łemków w Bartnem / W. Biedrzycki. – Il. // Wierchy. – (1965), s. 296-298

RIEGER, Janusz
Z historii dialektu Łemków : chronologia przejścia nn-w-ln / Janusz Rieger // Slavia Orientalis. – 1965, nr 2, s. 247-250

1966

BRYLAK, Maria
Wpływ zajęć pozarolniczych na przemiany kulturowe wsi Beskidu Niskiego / Maria Brylak // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – (1966), s. 31-35

CZAJKOWSKI, Jerzy
Uwagi nad planem budynku mieszkalnego w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – (1966), s. 5-19

KWILECKI, Andrzej
Łemkowie na Ziemi Lubuskiej / Andrzej Kwilecki // Nadodrze. – 1966, nr 5, s. 4-20

KWILECKI, Andrzej
Problemy socjologiczne Łemków na Ziemiach Zachodnich : uwagi teoretyczne i terminologiczne / Andrzej Kwilecki // Kultura i Społeczeństwo. – Nr 3 (1966), s. 87-104

KWILECKI, Andrzej
Zagadnienia stabilizacji Łemków na Ziemiach Zachodnich / Andrzej Kwilecki // Przegląd Zachodni. – T. 6 (1966), nr 4, s. 292-314

MROCZEK, Janusz
Pieśni sobótkowe u Łemków / Janusz Mroczek. – Nuty // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 4 (1966), s. 57-63

REINFUSS, Roman
Ze studiów nad kulturą ludową Łemkowszczyzny po obu stronach Karpat / Roman Reinfuss. – Il. // Polska Sztuka Ludowa. – 1966, nr 1, s. 3-22

STIEBER, Zdzisław
Z toponomastyki bojkowskiej i łemkowskiej / Zdzisław Stieber // Slavia Orientalis. – 1966, nr 1, s. 95-100

STIEBER, Zdzisław
Z toponomastyki bojkowskiej i łemkowskiej / Zdzisław Stieber // Slavia Orientalis. – 1966, nr 2, s. 233-243

STIEBER, Zdzisław
Z toponomastyki bojkowskiej i łemkowskiej / Zdzisław Stieber // Slavia Orientalis. – 1966, nr 3, s. 299-305

1967

FISCHER, Stanisław
Wyjazdy Łemków nadosławskich na roboty zarobkowe do Ameryki / Stanisław Fischer // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 6 (1967), s.7-8

KWILECKI, Andrzej
Fragmenty najnowszej historii Łemków (ze szczególnym uwzględnieniem Łemków Sądeckich) // Rocznik Sądecki. – T. 8 (1967), s. 247-289

PIASECKA, Halina
Krywulki w zbiorach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Halina Piasecka. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 6 (1967), s. 48-49

REINFUSS, Roman
Szałaśnictwo łemkowskie w Beskidzie Krynickim / Roman Reinfuss // Łódzkie Studia Etnograficzne. – T. 9 (1967), s. 156-174

1968

KWILECKI, Andrzej
Aktualne zagadnienia etniczne Łemków w Polsce / Andrzej Kwilecki // Etnografia Polska. – R.12 (1968), s. 86-119

SMOCZKIEWICZ, Leszek
Budownictwo Łemków zachodnich : (analiza konstrukcji wybranych obiektów) / Leszek Smoczkiewicz. – Il., rys // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 6 (1967), s. 48-49

SKOWRONEK, Izabella
Zwyczaje i obrzędy weselne Łemków / Izabella Skowronek. – Il.// Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 7 (1968), s. 15-23

1969

CZAJKOWSKI, Jerzy
Historyczne i etniczne podstawy kształtowania się grup etnograficznych w południowej części woj. rzeszowskiego / Jerzy Czajkowski. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 9 (1969), s. 5-40

FISCHER, Stanisław
Obrazki z życia religijnego Łemków nadosławskich na przełomie XIX i XX wieku (fragmenty pamiętnika) / Stanisław Fischer. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 9 (1969), s. 44-48

KWILECKI, Andrzej
Z zagadnień historycznych i etnicznych dawnej Łemkowszczyzny / Andrzej Kwilecki // Lud. – T. 53 (1969), s. 164-195

1970

ELMER, Stanisław
Wspomnienie z Łemkowszczyzny / Stanisław Elmer // Podkarpacie. – 1970, nr 5, s. 6

JURKOWSKI, Marian
Nieznane łemkowskie pieśni weselne w zbiorach Wincentego Pola / Marian Jurkowski // Slavia Orientalis. – 1970, nr 1, s. 69-75

KWILECKI, Andrzej
Współżycie z ludnością polską i przemiany kulturalne w grupie Łemków / Andrzej Kwilecki // Etnografia Polska. – T. 14 (1970), z. 1, s. 25-56

MROCZEK, Janusz
Pieśni weselne Łemków po północnej stronie Karpat / Janusz Mroczek. – Rez., sum, mapy, nuty // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 11 (1970), s. 15-30

1971

KĘPA, Elżbieta
Urządzenie wnętrza mieszkalnego na Łemkowszczyźnie w XIX i XX wieku/ Elżbieta Kępa. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 13 (1971), s,. 21-32

KISIELEWSKA, Anna
Przyrządzanie farb i technika malowania zrębów na wschodniej Łemkowszczyźnie / Anna Kisielewska. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 14 (1971), s. 14-19

REINFUSS, Roman
Kultura ludowa Beskidu Niskiego i przyległego Pogórza / Roman Reinfuss. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 14 (1971), s. 5-13

1972

WRĘBIAK, Celestyn
Produkcja i handel dziegciem we wsi Bielanka, pow. Gorlice / Celestyn Wrębiak. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 15 (1972), s. 27-40

1973

MROCZEK, Janusz
Ze studiów nad melodiami łemkowskich pieśni pasterskich / Janusz Mroczek. – Nuty // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 17/18 (1973), s. 51-64

1974

BRYKOWSKI, Ryszard
Z problematyki badań nad drewnianą architekturą cerkiewną w Karpatach : podstawowe typy architektoniczne [m. in. cerkwie łemkowskie] i ich występowanie / Ryszard Brykowski. – Il. // Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie. – T. 5 (1974), s. 149-179

(T.J)
Szlakiem łemkowskich cerkiewek / (T.J.) // Nowa Wieś. – 1974, nr 32, s. 4

1975

JASZCZYK, Tadeusz
Łemkowskie zabytki [ w Beskidzie Niskim] / Tadeusz Jaszczyk // Dziennik Ludowy. – 1975, nr 97, s. 5

1979

REGULSKA, Elżbieta
Wyznaczniki odrębności etnicznej funkcjonujące współcześnie w świadomości grupy ludności łemkowskiej na terenie dawnej Łemkowszczyzny / Elżbieta Regulska // Etnografia Polska. – T. 23 (1979), z. 2, s. 195-199

RIEGER, Janusz
Leksyka środkowej Łemkowszczyzny / Janusz Rieger // Zeszyty Naukowe UŁ, Nauki Humanistyczno-Społeczne, Seria I. – Z. 51 (1979), s. 97-130

1981

CIEŚLA-REINFUSSOWA, Zofia
„Weczyrky” na Łemkowszczyźnie / Zofia Cieśla-Reinfussowa // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s. 73-89

KOZŁOWSKI, Maciej
Łemkowie / Maciej Kozłowski. – Il. // Tygodnik Solidarność. – 1981, nr 20, s. 11

KROH, Antoni
Rekolekcje łemkowskie / Antoni Kroh // Tygodnik Powszechny. – 1981, nr 43, s. 4

ŁESIÓW, Michał
Uczmy się Łemkowszczyzny / Michał Łesiów // Tygodnik Powszechny. – 1981, nr 46, s. 2

RIEGER, Janusz
Wyrazy „łemkowskie” i ich zasięgi / Janusz Rieger // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – T. 20 (1981), s. 217-230

1982

BORTNIAŃSKI, J.
Wigilia w Bartnem / J. Bortniański // Magury. – (1982), s. 23-26

BRZOZA, Czesław
Osadnictwo na Łemkowszczyźnie po roku 1945 ( w granicach dawnego województwa krakowskiego) / Czesław Brzoza // Rocznik Sądecki. – T. 17 (1982), s. 249-273

STEFANOWSKI, Paweł
Łemkowie w Talerhofie / Paweł Stefanowski // Magury. – (1982), s. 41-48

1983

BATA, Artur
Kościół czy cerkiew / Artur Bata // Profile. – 1983, nr 5, s. 11-12

BRYKOWSKI, Ryszard
Drewniane cerkwie łemkowskie / Ryszard Brykowski // Poznaj Swój Kraj. – 1983, nr 5, s. 6-9

BRZOZA, Andrzej
Wojna w Polanach / Andrzej Brzoza // Podkarpacie. – 1983, nr 12, s. 1, 4

FICOWSKI, Jerzy
Z Połemkowszczyzny / Jerzy Ficowski // Twórczość. – 1983, nr 5, s. 7-8

GIL, Zdzisław
Kulą w płot ( cerkwie łemkowskie)/ Zdzisław Gil // Podkarpacie. – 1983, nr 24, s.1, 6

GIL, Zdzisław
Znowu o cerkwiach / Zdzisław Gil. – Il. // Tygodnik Polski. – 1983, nr 28, s. 5,14

KOPEĆ, Jan
Stara architektura Podkarpacia. Zabytki łemkowskie / Jan Kopeć // Podkarpacie. – 1983, nr 32, s. 8

MARTYNIUK, Bogdan
Jeszcze o budownictwie cerkiewnym (łemkowskim) / Bogdan Martyniuk // Podkarpacie. – 1983, nr 50, s. 8

MOKRZYCKA, Małgorzta
Cerkwie umierają stojąc / Małgorzata Mokrzycka // Tygodnik Polski. – 1983, nr16, s. 10

MOKRZYCKA, Małgorzata
Zabytkowe cerkwie nie obronią się same / Małgorzata Mokrzycka. – Il. // Tygodnik Polski. – 1983, nr 47, s. 7

SOBOLEWSKI, Janusz
Łemku, wnuku daliekij… / Janusz Sobolewski // Dziennik Polski. – 1983, nr 55, s. 5

1984

BRYKOWSKI, Ryszard
Krzyże Łemków / Ryszard Brykowski // Tygodnik Powszechny. – 1984, nr 41, s.7

KROH, Antoni
Jeszcze o Łemkach / Antoni Kroh // Tygodnik Powszechny. – 1984, nr 39, s. 2

KMIETOWICZ, Lech
O całą prawdę na temat „drogi krzyżowej” Łemków. – Il. / Lech Kmietowicz // Gazeta Krakowska. -1984, nr 250, s. 1,3

LUBART-KRZYSICA, Jacek
U Łemków na Łemkowynie / Jacek Lubart – Krzysica // Życie Literackie. – 1984, nr 32, s.5

MOKRY, Włodzimierz
Krzyż Łemków / Włodzimierz Mokry // Tygodnik Powszechny. – 1984, nr 38, s.6

MOKRY, Włodzimierz
Rusini, Łemkowie – Ukraińcy / Włodzimierz Mokry // Tygodnik Powszechny. – 1984, nr 45, s. 4

REINFUSS, Roman
O łemkowskich worożkach, baczach i czarownikach . – Bibliogr., il., mapa / Roman Reinfuss // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 28 (1984), s. 23-35

SAW is
„Łemkowie” [ Wystawa w Nowym Sączu] / SAW is // Pismo Literacko-Artystyczne. – 1984, nr 6, s. 152-153

WISŁOCKI, Seweryn A.
Kultura rodaków Nikifora. Wystawa dziejów i kultury Łemków w Oddziale Galeria Dawna Synagoga Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu / Seweryn A. Wisłocki // Tygodnik Kulturalny. – 1984, nr 21, s. 9

1985

BIENIEK, Józef
Łemkowie w służbie Polski Podziemnej / Józef Bieniek // Tygodnik Powszechny. – 1985, nr 15, s. 6

BISKUPSKI, Romuald
Malarstwo ikonowe od XV do pierwszej połowy XVIII wieku na Łemkowszczyźnie / Romuald Biskupski // Polska Sztuka Ludowa. – Nr 34 (1985), s. 153-160

BLEJA, Agata
Nie dojedzone owieczki : ginący świat Łemków / Agata Bleja. – Il. // Polityka. – 1985, nr 33, s. 11

BRYKOWSKI, Ryszard
Z rozważań nad architekturą cerkwi łemkowskiej / Ryszard Brykowski. – Il. // Polska Sztuka Ludowa. – 1985, nr 3-4, s. 137-152

KROH, Antoni
Problemy współczesnej kultury łemkowskiej na przykładzie Muzeum w Zyndranowej / Antoni Kroh. – Il. // Polska Sztuka Ludowa. – 1985, nr 3-4, s.131-136

KRYCIŃSKI, Stanisław
Zatrzymać w pamięci znikające ślady / Stanisław Kryciński. – Il. // Wierchy. – R. 54 (1985), s. 250-251

LESZCZYCKI, Stanisław
Fizjonomia przedwojennych wsi łemkowskich. – Bibliogr. / Stanisław Leszczycki // Polska Sztuka Ludowa. – 1985, nr 3-4, s. 193-209

ŁOPATKIEWICZ, Tadeusz
Ośrodki kamieniarstwa ludowego na Łemkowszczyźnie środkowej / Tadeusz Łopatkiewicz // Polska Sztuka Ludowa. – 1985, nr 3-4, s.119-130

PUDŁO, Kazimierz
Łemkowie na Dolnym śląsku ( 1947-1982) / Kazimierz Pudło.- Mapy, rys., tabl.// Rocznik Dolnośląski. – T. 9 (1985), s. 33-54

śWIąTEK-REDWAN, Anna
Łemki z Zyndranowej / Anna świątek- Redwan. – Il. // Dom. – 1985, nr 3, s. 12, 14-15

1986

BISKUPSKI, Romuald
Malarstwo ikonowe od XV do pierwszej połowy XVIII wieku na Łemkowszczyźnie / Romuald Biskupski. – Il. // Polska Sztuka Ludowa. – 1986, nr 3-4, s. 153-176

DUDA, Tadeusz
Stosunki wyznaniowe wśród Łemków greckokatolickich zamieszkałych na terenie obecnej diecezji tarnowskiej w XIX i XX wieku / Tadeusz Duda // Tarnowskie Studia Teologiczne. – T. 10 (1986), s. 237-248

MACIAK, Dariusz
Ukraiński ruch narodowy w Galicji przed I wojną światową / Dariusz Maciak // Więź. – 1986, nr 9, s. 119-130

MOKLAK, Jarosław
„Akcja polska” na Łemkowszczyźnie/ Jarosław Moklak // Libertas. – 1986, nr 1, s. 33-47

REINFUSS, Roman
Moi przyjaciele Łemkowie / Roman Reinfuss // Polska Sztuka Ludowa. – 1986, nr 3-4, s. 211-216

SMOCZYŃSKI, Juliusz
Skąd oni pochodzą? [Łemkowie] / Juliusz Smoczyński. – Il.// Kurier Polski. – 1986, nr 147, s. 5

WOLNICZ-PAWŁOWSKA, Ewa
Dawne łemkowskie nazwy kobiece na tle antroponimii sąsiednich gwar / Ewa Wolnicz-Pawłowska // Onomastica. – T. 31 (1986), s. 133-141

1987

(br)
Teoretycznie nie istnieje [Muzeum Kultury Łemkowskiej w Zyndranowej]/ (br) // Podkarpacie. – 1987, nr 43, s. 10, 14

MOKLAK, Jarosław
Mychajło Kaczkowskyj i czytelnie jego imienia na Łemkowszczyźnie / Jarosław Moklak // Magury. – (1987), s. 63-77

PREISS, Wiesław
Łemkowszczyzna / Wiesław Preiss // Przegląd Powszechny. – 1987, nr 10, s. 59-70

PUDŁO, Kazimierz
Łemkowie. Proces wrastania w środowisko Dolnego śląska 1947-1985. – Il., tabl. / Kazimierz Pudło // Prace i Materiały Etnograficzne. – T. 28 (1987), s. 1-196

TROCHANOWSKI, Piotr
Słowo Łemka o sobie i swoim narodzie / Piotr Trochanowski // Regiony. – 1987, nr 2/4, s. 5-15

ZIĘBA, Andrzej
Wystawa „Łemkowie”, Nowy Sącz 1984 / Andrzej Zięba // Przegląd Polski. -1987, z. 2, s. 105-110

1988

MIJAS, Stanisław
Na przełęczy za Tyliczem [Łemkowska wieś Muszynka] / Stanisław Mijas // Przemiany. – 1988, nr 12, s. 4

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Geneza Łemków – teorie i wątpliwości / Tadeusz A. Olszański // Magury. – (1988), s. 18-43

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Ruska Ludowa Republika Łemków/ opr. Tadeusz A. Olszański // Magury. – (1988), s. 44-52

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Z dziejów Kościoła na Łemkowszczyźnie / Tadeusz A. Olszański // Chrześcijanin w świecie. Zeszyty ODiSS. – 1988, nr 8-9, s. 238-249

RENIK, Krzysztof
Łemkowie / Krzysztof Renik // Miesięcznik Literacki. – 1988, nr 1, s. 109-115

REPETA, Jannina
Przegląd badań nad etnogenezą Łemków / Janina Repeta // Wierchy. – R. 57 (1988/1991), s. 190-197

SMOŻEWSKI, Ryszard
Hospody, pomiłuj, amin… [Łemkowie] / Ryszard Smożewski // Przemiany. – 1988, nr 10, s.7

WIELOCHA, Andrzej
Łemkowszczyzna, ludzie, poezja… / Andrzej Wielocha // Magury. – (1988), s. 82-94

1989

(aj)
Łemkowska „Watra” / (aj) // Gazeta Wyborcza. – 1989, nr 55, s.2

BRĄCZYK, Małgorzata
Wszystkie narody są święte… (Obywatelskie Kręgi Łemków)/ Małgorzata Brączyk // Podkarpacie. – 1989, nr 43, s.7

BROSZKIEWICZ, Jacek
Dwadzieścia pięć słów [Łemkowie] / Jacek Broszkiewicz // Przegląd Tygodniowy. – 1989, nr 33, s. 8-9, il.

DATKO, Andrzej
Gdzie jestes Łemkowszczyzno? / Andrzej Datko. – Il. // Poznaj Swój Kraj. – 1989, nr 1, s. 14-15

KOZŁOWSKI, Maciej
Łemkowskie losy : spór o sprawiedliwość / Maciej Kozłowski // Tygodnik Powszechny. – 1989, nr 21, s.5

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Wokół łemkowskich Watr i spraw / Tadeusz A. Olszański // Magury. – (1989), s. 74-94

SOBOLEWSKI, Janusz
Raj utracony. Odpowiedzialność zbiorowa a Łemkowie / Janusz Sobolewski // Życie Literackie. -1989, nr 14, s. 3, 12-13

SYCZ, M.
W poszukiwaniu prawdy o mniejszościach narodowych / M. Sycz // Dzieje Najnowsze.- 1989, nr 3, s. 153-163

ZIĘBA, Andrzej
O Łemkach w Honolulu [Dyskusja panelowa na temat świadomości narodowej Łemków] / Andrzej Zięba // Tygodnik Powszechny. – 1989, nr 12, s. 4

1990

BERDYCHOWSKA, Barbara
Trzy drogi z Nowicy ( Łemkowie) / Barbara Berdychowska // Tygodnik Solidarność. – 1990, nr 6, s. 10

CHABIOR, Barbara
„Wszystko my stratyły” [Kongres Stowarzyszenia Łemków w Legnicy] / Barbara Chabior // Gazeta Wyborcza. – 1990, nr 289, s. 2

MISIŁO, Eugeniusz
Deportacje : obóz w Jaworznie / Eugeniusz Misiło. – Il. // Tygodnik Powszechny. – 1990, nr 10, s. 5

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Drogi tożsamości Łemków / Tadeusz A. Olszański // Magury. – (1990), s. 36-50

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Łemkowie na Ukrainie i Towarzystwo „Łemkowszczyzna” / Tadeusz A. Olszański // Magury. – (1990), s. 4-7

OSTROWIŃSKA, Anna
Wyznaniowe dzisiaj Łemkowszczyzny / Anna Ostrowińska // Magury. – (1990), s. 85-98

(red)
Łemkowie chcą odzyskać swoja ziemię / (red) // Gazeta Wyborcza. – 1990, nr 204, s.2

ROCH, J.
Rzeczpospolita wielu narodów. Cz. 1. Dom został w Bieszczadach.- Cz. 2. Bo jestem Ukraińcem. / J. Roch // Po Prostu. – 1990, nr 44 s. 7 ; nr 45/46, s. 9, 14-15

TRAJDOS, Tadeusz A.
Cerkwie łemkowskie w Polsce / Tadeusz M. Trajdos // Magury. – (1990), s. 67-79

TRAJDOS, Tadeusz M.
Osadnictwo na Łemkowszczyźnie / Tadeusz M. Trajdos // Magury. – (1990), s. 24-35

WÓJTOWICZ, Bernadetta
Życie religijne grekokatolików na Łemkowszczyźnie w XX w. Uwarunkowania polityczno-administracyjne / Bernadetta Wójtowicz // Slavia Orientalis. – 1990, nr 1-2, s. 127-131

1991

DUĆ-FAJFER, Helena
Łemkowie w Polsce / Helena Duć – Fajfer // Magury. – (1991), s. 11-30

DZIEWIERSKI, Marek
Społeczno-kulturowe następstwa migracji Łemków / Marek Dziewierski. – Tab.// Ziemie Zachodnie i Północne Polski. – 1991, z. 3, s. 48-59

(p)
Na Łemkowynie [Łemkowska Watra w Zdyni] / (p) // Gazeta Wyborcza. – 1991, nr 170, s. 5

PUCIŁOWSKI, Jan
Zapomniany kraj / Jan Puciłowski // Tygodnik Powszechny. – 1991, nr 19, s. 5

STRUMIŃSKI, Bohdan
O pochodzeniu Łemków z punktu widzenia językoznawstwa / Bohdan Strumiński ; z ukr. przetł. Małgorzata Słoń // Magury. – (1991), s. 87-96

WÓJCIK, Wiesław Aleksander
Problematyka łemkowska w polskim czasopiśmiennictwie krajoznawczym / Wiesław Aleksander Wójcik // Magury. – (1991), s. 132-140

WROŃSKI, Paweł
Szkolnictwo na Łemkowszczyźnie 1866-1947 / Paweł Wroński // Magury. – (1991), s. 97 – 123

ZARĘBA, Tadeusz
Stacje Łemków / Tadeusz Zaręba // Przegląd Tygodniowy. – 1991, nr 34, s. 8-9

1992

CZAJKOWSKI, Jerzy
Łemkowie i Wołosi / Jerzy Czajkowski // Podkarpacie. – 1992, nr 7 s. 5 ; nr 8, s. 5 ; nr 9, s. 5 ; nr 10, s. 5

DUDA, Tadeusz
Życie polityczne Łemków sądeckich i gorlickich w latach 1926-1939 / Tadeusz Duda // Rocznik Sądecki. – T. 20 (1992), s. 77-89

GORBAL, Mikola
Rusini i Ukraina / Mikola Gorbal // Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze. – T. 1/ 2 (1992/1993), s. 427-432

KULIK, A.
Pogranicze [mniejszości na kresach wschodnich] / A. Kulik // Kultura. – 1992, nr 6, s. 21-38

ŁABIJ, Erast
Muzeum wygnanych z ojczyzny ( Muzeum Łemkowszczyzny w Zyndranowej ) / Erast Łabij // Przegląd Prawosławny. – 1992, nr 2, s. 9-10

1993

(dk)
Łemkowska watra w Zdyni / (dk, wł) // Gazeta Wyborcza. – 1993, nr 173, s. 2

DMITRIKIV, Daniło
Uczesanie i nakrycia głowy kobiet u Łemków nadosławskich od przełomu XIX – XX w. do okresu akcji wysiedleńczej / Daniło Dmitrikiv. – Streszcz. ang., niem. // Wierchy. – R. 59 (1993), s. 92-101

DMYTRYK, Iwan
W lasach zachodniej Łemkowszczyzny: wspomnienia partyzanta UPA / Iwan Dmytryk; przekł. i komentarz Tadeusz A. Olszański // Magury. – 1993, s. 107-114

DUĆ-FAJFER, Helena
Sacrum we współczesnej poezji łemkowskiej / Helena Duć-Fajfer // Roczniki Humanistyczne KUL. – T. 41 (1993), z. 7, s. 235-268

GOCZ, Teodor
Krzywda [ Łemkowie] / Teodor Gocz; rozm. przepr. Monika Sznajderman // Polityka. – 1993, nr 3, s. 6

HOŁUSZKO, Marek
Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce / Marek Hołuszko // Społeczeństwo Otwarte. – 1993, nr 2, dod. s. I-XV

KONIECZNY, Zdzisław
Materiały Archiwum Państwowego w Przemyślu dotyczące Łemków / Zdzisław Konieczny // Magury. – (1993), s. 69-73

MALINOWSKI, Zygmunt
Nieznane cerkwie łemkowskie w Polsce/ Zygmunt Malinowski. – Il. // Magury. – (1993), s. 103-106

MALISZEWSKA, A.
Nazwy osobowe ludności łemkowskiej (na podstawie materiałów z nagrobków) / A. Maliszewska // Onomastica . – T. 38 (1993), s. 169-201

MOKLAK, Jarosław
Republiki łemkowskie 1918-1919 / Jarosław Moklak. – Streszcz. ang., niem. // Wierchy . – R. 59 (1993), s. 63-76

STRUMIŃSKI, Bohdan
Kiedy powstał i skąd się wziął dialekt łemkowski / Bohdan Strumiński // Magury. – (1993), s. 21-26

SZANTER, Zofia
Skąd przybyli przodkowie Łemków? O osadnictwie z południowych stoków Karpat w Beskidzie Niskim i Sądeckim / Zofia Szanter // Magury. – (1993), s. 7-20

SZNAJDERMAN, Monika
Sprawy w lesie [ Łemkowie] / Monika Sznajderman. – Il. // Polityka. – 1993, nr 27, dod. s. IV

1994

ALBIN, Janusz
Z genezy Stowarzyszenia Łemków / Janusz Albin, Jan Cudy. – Streszczenie niem. // Acta Uniwersitatis Vratislaviensis Politologia. – Nr 13 ( 1994), s 123- 144

BARTKOWSKI, Michał
Zagadnienia łemkowskie na terenie obwodu szkolnego sanockiego / Michał Bartkowski // Płaj. – T. 9 ( 1994), s. 67-77

BOHATIUK, Jarosław
Na tułaczce. Dziennik 1944-45 ( dziennik proboszcza z łemkowskiej wsi Myscowa) / Jarosław Bohatiuk // Płaj. – T. 9 (1994), s. 31-65

BOŁTRYK, Michał
Zagroda Teodora ( Muzeum Łemkowszczyzny w Zyndranowej) / Michał Bołtryk // Przegląd Prawosławny. – 1994, nr 9, s. 14-16

DUĆ-FAJFER, Helena
Główne nurty współczesnej poezji łemkowskiej / Helena Duć-Fajfer // Roczniki Humanistyczne KUL. – T. 42 (1994), z. 7, s. 185-200

DUĆ-FAJFER, Helena
Łemkowie w Polsce: proces rozwoju świadomości etnicznej, aktualna sytuacja i perspektywy przetrwania / Helena Duć – Fajfer. – Streszcz. ang. // Płaj. – T. 9 (1994), s. 5-29

DUDA, Tadeusz
Działalność Ruskiej Organizacji Włościańskiej wśród Łemków sądeckich i gorlickich w okresie międzywojennym// Rocznik Sądecki. – T. 22 (1994), s. 131-136

HUMECKI, Marek M.
Ukraiński ruch spółdzielczy na Łemkowszczyźnie w latach 1939-1944 / Marek M. Humecki // Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Ukrainoznawczego Uniwersytetu Wrocławskiego. – Nr 2 (1994), s. 10-21

KWILECKI, Andrzej
Nowe publikacje o Łemkach i Łemkowszczyźnie / Andrzej Kwilecki // Sprawy Narodowościowe. – 1994, nr 1, s. 145-156

OLSZAŃSKI, Tadeusz Andrzej
święty Maksym Sandowycz (1884-1914) / opr. Tadeusz Andrzej Olszański // Płaj. – T. 9 (1994), s. 79-81

WASILEWSKA, Beata
Współczesne środowisko łemkowskie / Beata Wasilewska // Konteksty. – 1994, nr 1-2, s. 136-137

1995

KARPIŃSKI, Andrzej
Powstanie i rozwój kościołów wyznania ewangelickiego na Łemkowszczyźnie: na podstawie wspomnień Stanisława Bubniaka / Andrzej Karpiński // Płaj. – T. 10 ( 1995), s. 131-134

MALINOWSKI, Zygmunt
Z problematyki kodyfikacji cerkwi łemkowskiej / Zygmunt Malinowski // Płaj. – T. 10 (1995), s. 124- 130

MICHNA, Ewa
Autoidentyfikacja narodowa a preferencje wyznaniowe liderów organizacji łemkowskich na podstawie badań na Łemkowszczyźnie Zachodniej / Ewa Michna // Kultura i Społeczeństwo . – 1995, nr 3, s.133-143

NABYWANIEC, Stanisław
Administratura Apostolska Łemkowszczyzny w świetle schematyzmu na rok 1936: zagadnienia wstępne / Stanisław Nabywaniec. – Streszcz. ang. // Rocz. Teol. ( Lub.). – 1995, z. 4, s. 105-128

NABYWANIEC, Stanisław
Łemkowszczyzna i Łemkowie w świetle badań i opini / Stanisław Nabywaniec // Resovia Sacra. – Nr 2 (1995), s. 85-114

NIEDźWIECKI, Jan
Procesy asymilacji Łemków na Ziemi Nadnoteckiej po 1947 roku / Jan Niedźwiecki // Rocznik Nadnotecki. – T. 26 ( 1995), s. 63-83

PUDŁO, Kazimierz
Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie / Kazimierz Pudło // Sprawy Narodowościowe. – 1995, z. 2, s. 221-223

URBAN, Kazimierz
Z dziejów kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie w latach 1945-1947 / Kazimierz Urban . – Streszcz. ang. // Zesz. Nauk. / AE Krak. – Nr 460 (1995), s. 95-112

WOLNICZ-PAWŁOWSKA, Ewa
Tendencje rozwojowe w antroponimii Wschodniej Słowacji w XVI-XIX wieku na tle polskim i łemkowskim/ Ewa Wolnicz- Pawłowska // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – T. 32 (1995), s. 285-300

ZROŁKA, Michał
Ja Łemko [ fragm.] / Michał źrołka. – Streszcz. ang. // Płaj. – T. 11 (1995), s. 5-41

1996

GOŁDA, Janusz
Odrodzenie Łemków / Janusz Gołda // Sycyna. – 1996, nr 16, s. 12-13

GOMÓŁKA, Bartosz
Krzyże, kapliczki i figury przydrożne górnej części doliny Białej / Bartosz Gomółka. – Streszcz. ang. // Płaj. – T. 12 (1996), s. 91-106

HANUS, Marek
Administracja Apostolska Łemkowszczyzny/ Marek Hanus // Rocznik Rymanowa Zdroju. – T. 1 (1996), s. 65-75

JASTRZĘBOWSKI, Jerzy
Łemkowskie góry nieszczęścia / Jerzy Jastrzębowski // Rzeczpospolita. – 1996, nr 239, s. 16-18

KUMOR, Bolesław
Osadnictwo łemkowskie i sieć parafialna w Kluczu Muszyńskim Biskupstwa Krakowskiego (do 1780) / Bolesław Kumor // Rocznik Sądecki. – T. 24 (1996), s. 9-23

LENTOWICZ, Zbigniew
Jesień Łemków / Zbigniew Lentowicz // Rzeczpospolita. – 1996, nr 245, s. 3

MALINOWSKA, Grażyna
Na szlakach Łemkowszczyzny / Grażyna Malinowska // Poznaj Swój Kraj. – 1996, nr 5, s. 18-19

MOKLAK, Jarosław
Asymilacja państwowa czy narodowa? : wybrane aspekty polityki narodowościowej Drugiej Rzeczypospolitej wobec Łemkowszczyzny / Jarosław Moklak. – Streszcz. ang. // Studia Historyczne. – 1996, z. 3, s. 327 – 340

MOKLAK, Jarosław
Łemkowie w wojnie polsko-ukraińskiej 1918-1919 / Jarosław Moklak // Proglas. – Nr 4/1 (1996/1997), s.. 41-42

RIEGER, Janusz
Dwa drobiazgi ze słowotwórstwa łemkowskiego / Janusz Rieger. – Streszcz. fr. // Ann. UMCS, Sect. FF. – Vol. 14/15 (1996/1997), s. 317-323

WASILEWSKA, Beata
Mityczna ojczyzna Łemków – spostrzeżenia na marginesie badań terenowych / Beata Wasilewska. – Streszcz. ang. // Acta Universitatis Lodziensis, Folia Ethnol. – Z. 9 (1996), s. 27-35

WIELICZKO, Mieczysław
Der Konfessionswechsel bei den Lemken in den Jahren 1900-1939 [ref.] / Mieczysław Wieliczko // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 33 (1996), s. 177-184

WOLNICZ-PAWŁOWSKA, Ewa
Łemkowskie imiona kobiece / Ewa Wolnicz-Pawłowska // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej – T. 33 (1996), s. 275-295

1997

DUDA, Agnieszka
Łemkowskie przyśpiewki weselne / Agnieszka Duda. – Streszcz. ang. // Literatura Ludowa. – 1997, nr 4-5, s. 61-77

GABŁO, Michał
Byłem więźniem Jaworzna / Michał Gabło // Magury. – 1997, s. 6-11

GABŁO, Michał
W Jaworznie (wspomnienia Łemka z Olchowca) / Michał Gabło // Płaj. – T. 14 (1997), s. 78-84

GOMÓŁKA, Bartosz
Znaki pamięci (łemkowskie kapliczki w Beskidzie Niskim) / Bartosz Gomółka // Spotkania z Zabytkami. – 1997, nr 5, s. 15-18

KUBIT, Robert
Beskidzki świat Łemków / Robert Kubit // Na Szlaku. – 1997, nr 4, s. 6-7

KWIEK, Julian
Ludność żydowska, łemkowska i słowacka w woj. krakowskim w latach 1945-1950 : podstawowe problemy / Julian Kwiek // Studia Małopolskie (Tor.). – 1997, nr 1, s. 53-70

KWILECKI, Andrzej
Przegląd publikacji poświęconych Łemkom i Łemkowszczyźnie / Andrzej Kwilecki // Sprawy Narodowościowe. – 1997, z. 1, s. 205-212

MOKLAK, Jarosław
Kształtowanie się struktury kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w Drugiej Rzeczypospolitej / Jarosław Moklak // Magury. – (1997), s. 12-36

NALEPA, Jerzy
Łemkowie, Wołosi i Biali Chorwaci : uwagi dotyczące kwestii genezy osadnictwa ruskiego na polskim Podkarpaciu / Jerzy Nalepa. – Streszcz. niem. // Acta Archaeologica Carpathica. – T. 34 (1997/ 1998), s. 135-177

PECUCH, Mirosław
Wymiary świadomości narodowej Łemków / Mirosław Pecuch. – Streszcz. ang. // Lud. – T. 81 (1997), s. 105-113

REINFUSS, Roman
Łemkowie w kulturze górali karpackich / Roman Reinfuss. – Streszcz. ang. // Płaj. – T. 15 (1997), s. 45-54

ŚLĘZAK, Monika
Związek świadomości etniczno-narodowej Łemków z funkcjonowaniem etnonimów / Monika ŚLĘZAK // Sprawy Narodowościowe. – 1997, z. 2, s. 231-242

UDZIELA, Seweryn
Zwyczaje, obyczaje i wierzenia Łemków / Seweryn Udziela // Magury. – 1997, s. 89-95

ZROŁKA, Michał
Pieskie losy / Michał źrołka // Płaj. – T. 14 (1997), s. 85-91

1998

BARWIŃSKI, Marek
Tożsamość etniczna, kulturowa oraz religijna Łemków / Marek Barwiński // Kwartalnik Geograficzny. – 1998, nr 4, s. 5-10

BLIN-OLBERT, Danuta
Zbiory łemkowskie w muzeach polskich / Danuta Blin-Olbert // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 34 (1998), s. 93-103

BOŁTRYK, Michał
Podróże po świecie Łemków / Michał Bołtryk // Borussia. – Nr 16 (1998), s. 65-87

DUĆ-FAJFER, Helena
Mniejszościowa wizja miejsca swej grupy w społeczeństwie polskim na podstawie twórczości literackiej Łemków / Helena Duć-Fajfer. – Streszcz. ang.// Przegląd Polonijny. – 1998, z. 3, s. 137-157

DUDRA, Stefan
Akcja „Wisła” na Łemkowszczyźnie / Stefan Dudra // Rocznik Sądecki. – T. 26 (1998), s. 86-100

FRAS, Janina
Współczesny status etnolektu łemkowskiego / Janina Fras. – Streszcz. ang. // Acta Universitatis Vratislaviensis, Politologia. – Nr 22 (1998), s. 155-163

KACZYŃSKI, Andrzej
Dom nad Sołotwyną / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita. – 1998, nr 147, s. 3

KIEŁBASIŃSKI, Tadeusz
Łemkowszczyzna w pracach profesora Romana Reinfussa / Tadeusz Kiełbasiński // Płaj. – T.17 (1998), s. 13-17

KOSZCZYK, Stanisław
Wieś pod Tatrami. Osturnia / Stanisław Koszczyk. – Streszcz. ang. // Płaj. – T. 17 (1998), s. 123-131

KRYCIŃSKI, Stanisław
Łemkowskie cerkwie z murowanymi prezbiteriami / Stanisław Kryciński // Magury. – (1998), s. 67-71

KUMOROWICZ, Grzegorz
Łemkowie a prawosławie / Grzegorz Kumorowicz // Borussia. – Nr 17 (1998/1999), s. 170-182

KWIEK, Julian
Przesiedlenie ludności łemkowskiej z województwa krakowskiego na Ukrainę (1945-1946) / Julian Kwiek. – Streszcz. ang.// Studia Historyczne. – 1998, z. 2, s. 237-258

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Ruska Ludowa Republika Łemków / Tadeusz A. Olszański // Magury. – (1998), s. 25-36

REINFUSS, Roman
Zarys kultury materialnej ludności łemkowskiej z dawnego „kresu muszyńskiego” / Roman Reinfuss. – Streszcz. niem. / Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 34 (1998), s. 7-52

RODZEWICZ, Joanna
Łemkowyny żal…/ Joanna Rodzewicz // Tygodnik Solidarność. – 1998, nr 40, dod. s. 23-25

SKROK, Zdzisław
Niewidoczna obecność wieków / Zdzisław Skrok // Spotkania z Zabytkami. – 1998, nr 1, s. 9-12

SŁOŃ-NOWACZEK, Małgorzata
O sytuacji językowej w Bartnem na Łemkowszczyźnie / Małgorzata Słoń-Nowaczek. – Streszcz. ang.// Slavia Orientalis. – 1998, nr 2, s. 263-276

WAD
Łemkowska Watra w Michałowie koło Legnicy / WAD // Gazeta Wyborcza. – 1998, nr 186, s. 4

1999

BARTOSZ, Adam
Pogórze i Łemkowszczyzna na zdjęciach niemieckiego żołnierza / Adam Bartosz. – Il. // Płaj. – T. 19 (1999), s. 136-148

BARWIŃSKI, Marek
Współczesna tożsamość etniczna i kulturowa Łemków na obszarze Łemkowszczyzny – uwarunkowania i konsekwencje / Marek Barwiński. – Streszcz. ang. // Acta UL, Fol. Geogr. Socio-Oecon. – Z. 2 (1999), s. 53-69

BOŁTRYK, Michał
Diak Korbycz : w świecie Łemków / Michał Bołtryk // Dziś. – 1999, nr 6, s. 119-122

BRZEZINA, Maria
Łemkowski w Polsce w aspekcie socjolingwistycznym / Maria Brzezina // Socjolingwistyka. – T. 16 (1999), s. 51-81

DUDA, Tadeusz
Stosunki wyznaniowe wśród Łemków sądeckich i gorlickich w okresie międzywojennym / Tadeusz Duda // Rocznik Sądecki. – T. 27 (1999), s. 95-101

DUDRA, Stefan
Łemkowie na środkowym Nadodrzu (1947-1956) / Stefan Dudra. – Streszcz. niem. // Studia Zachodnie. – Nr 4 (1999), s. 197-216

DUDRA, Stefan
Osadnictwo ludności łemkowskiej na środkowym Nadodrzu / Stefan Dudra // Rocznik Sądecki. – T. 27 (1999), s. 110-121

KARCZMARZEWSKI, Andrzej
Grupy i regiony etnograficzne Małopolski południowo-wschodniej / Andrzej Karczmarzewski // Rzeszowska Teka Konserwatorska. – T. 1 (1998), s. 9-29

KRASOWSKI, Iwan
Łemkowskie rzeźbiarstwo ludowe we wsiach Wólka i Bałucianka / Iwan Krasowski ; przeł. Roman Gocz // Rocznik Rymanowa Zdroju. – T. 4 (1999), s. 23-28

PECUCH, Mirosław
Wytwory materialne jako wyróżnik tożsamości kulturowej grupy mniejszościowej: ( na przykładzie Łemków w Gorzowskiem) / Mirosław Pecuch // Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny. – Nr 6, t. 1 (1999), s. 221-226

SKROK, Zdzisław
Sąsiedzi [Łemkowie] / Zdzisław Skrok. – Il.// Poznaj Swój Kraj. – 1999, nr 1, s. 14-15

TRAJDOS, Tadeusz M.
Malowidła na cokołach ikonostasów łemkowskich / Tadeusz M. Trajdos. – Il.// Magury. – (1999), s. 6-26

2000

ALBIN, Janusz
Próby odbudowy łemkowskich tradycji kulturowych na Podkarpaciu / Janusz Albin. – Streszcz. w jęz. fr.// Ann. UMCS, Sect. F. – Vol. 54/55. – (1999/2000), s. 271-282

JANICKA-KRZYWDA, Urszula
Pasterska Wierchomla : śladami Łemków / Urszula Janicka-Krzywda // Poznaj Swój Kraj. – 2000, nr 9, s. 25

KOT, Anna
W Krainie Łagodności / Anna Kot, Jan Adam Borzęcki. – Il. // Tygodnik Nadwiślański. – 2000, nr 33, s. 1, 8

MATUSZ, Józef
U Gocza nad Panną : zamknięto Muzeum Kultury Łemkowskiej / Józef Matusz // Rzeczpospolita. – 2000, nr 143, s. A5

MICHALAK, Piotr
Przez Beskid Niski : śladami Łemków, wojen i cmentarzy / Piotr Michalak // Poznaj Swój Kraj. – 2000, nr 9, s. 26

MIRONOWICZ, Eugeniusz
MSW [Ministerstwo Spraw Wewnętrznych] wobec konfliktu łemkowsko-ukraińskiego (1956-1966) / Eugeniusz Mironowicz // Białoruskie Zeszyty Historyczne. – Z. 14 (2000), s. 182-187

MOKLAK, Jarosław
Moskwofilstwo (moskalofilstwo) i rusofilstwo : uwagi o terminologii / Jarosław Moklak // Studia Historyczne. – 2000, z. 4, s. 701-712

OŻÓG, Maria Ewa
Łemkowie w pierwszej połowie XX wieku / Maria Ewa Ożóg // Zesz. Nauk / WSE Nisko. – 2000, nr 2, s. 84-105

PECUCH, Marek
Kultura tradycyjna w życiu Łemków z północnej części województwa lubuskiego / Marek Pecuch. – Streszcz. niem. // Rocznik Lubuski. – T. 26, cz. 1 (2000), s. 85-105

PECUCH, Marek
Wpływ folkloru muzycznego na zachowanie łemkowskiej tożsamości kulturowej ( na przykładzie północnej części województwa lubuskiego) / Marek Pecuch. – Streszcz. niem.// Rocznik Lubuski. – T. 26, cz. 1 (2000), s. 123-131

POTOCKI, Robert
Wokół sporów religijnych na Łemkowszczyźnie w latach 1926-1939 / Robert Potocki // Biuletyn Ukrainoznawczy. – Nr 6 (2000), s. 99-111

PYTLAKOWSKI, Piotr
Łemko szuka grobów / Piotr Pytlakowski // Polityka. – 2000, nr 27, s. 100-105

SMOLEŃSKI, Paweł
Łemko nie może bez lasów / Paweł Smoleński // Gazeta Wyborcza. – 2000, nr 245, dod.s. 8-15

SOKOŁOWSKA, Justyna
Węgierskie wpływy leksykalne w językach Łemków i Bojków / Justyna Sokołowska // Rocznik Wschodni. – T. 6 (2000), s.125-138

STACHOWIAK, Andrzej
Konwersja Łemków na prawosławie w Drugiej Rzeczypospolitej / Andrzej Stachowiak // Magury. – (2000), s. 14-31

WOSIEK, Małgorzata
Zwyczaje i wierzenia Łemków związane ze śmiercią / Małgorzata Wosiek // Magury. – (2000), s. 32-51

2001

AUGUSTYŃSKI, Władysław
Łemkowski obchód Bożego Narodzenia / Władysław Augustyński // Almanach Sądecki. – Nr 4 (2001), s. 3-11

BIERNACKA, Ewa
Bizancjum w Bieszczadach / Ewa Biernacka // Gutenberg. – 2001, nr 3, s. 19-24

BLIN-OLBERT, Danuta
Tradycyjne ośrodki zabawkarskie w południowo-wschodniej Polsce. Cz.1 ( w tym na Łemkowszczyźnie) / Danuta Blin-Olbert // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 35 (2001), s. 81-95

BRUSKI, Jan Jacek
Nowe publikacje łemkoznawcze / Jan Jacek Bruski // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 270-273

DROZD, Roman
Proces stabilizacji Ukraińców w województwie zielonogórskim według tajnej analizy Służby Bezpieczeństwa z 1966 roku / oprac. Roman Drozd // Przegląd Zachodni. – 2001, nr 1, s. 261-277

DUĆ-FAJFER, Helena
Być Łemkiem w PRL-u / Helena Duć-Fajfer // Zesz. Nauk. UJ, Pr. Etnogr. – Z. 36 (2001), s. 141-172

DUĆ-FAJFER, Helena
Łemkowie – charakterystyka etniczno-kulturowa / Helena Duć-Fajfer // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 55-64

DUĆ-FAJFER, Helena
Łemkowska przestrzeń literacka – rys historyczny /` Helena Duć-Fajfer // Języki Obce w Szkole. – 2001, nr 6, s. 64-75

GIEDYK, Justyna
A myśmy też tam byli, miód i wino pili, czyli wesela na Łemkowszczyźnie wczoraj i dziś / Justyna Giedyk, Marta Wąsowska // Magury. -( 2001), s. 122-127

GINALSKA, Teresa
Młody Łemko płacze za górami / Teresa Ginalska // Przegląd. – 2001, nr 15, s. 8-9

JANIGA, Marian
Temat łemkowski / Marian Janiga // Małopolska. – T. 3 (2001), s. 165-172

KĘDZIOREK, Piotr
Łemków powroty donikąd / Piotr Kędziorek, Maciej Biernacki. – Il. // National Geographic : Polska. – 2001, nr 5, s. 108-114

KLASZTORNA, Natalia
Łemkowskie pojmowanie „swego świata” : jego obraz, utrata i poszukiwania / Natalia Klasztorna // Biuletyn Ukrainoznawczy. – Nr 7 (2001), s. 91-99

KURSKI, Jarosław
Łemko na swoim / Jarosław Kurski // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 246, s. 12-13

OSSADNIK, Hubert
Zwyczaje pogrzebowe doliny Osławy, Osławicy i Kalniczki / Hubert Ossadnik // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 35 (2001), s. 109-139

PIECUCH, Witold
Jak Marinopil z Mariampolem / Witold Piecuch // Gazeta Wyborcza. – 2001, nr 147, s. 16-17

PIĘDEL, Antoni
Łemkowie – grupa etniczna czy odrębny naród / Antoni Piędel // Zesz. Nauk./ WSE Stal.Wola. – 2001, nr 1, s. 175-182

SKALIK, Anna
Grekokatolicy w PRL-u – między katastrofa a nadzieją / Anna Skalik // Zesz. Nauk. UJ, Pr. Etnogr. – Z. 36 (2001), s. 173-196

SOJA, Maria
The cultural and ethnic diversity of the population of Łemkowszczyzna (Lemko region) in the 19-th and 20- th centuries / Maria Soja // Region and Region. – Nr 5 (2001), s. 212-221

STACHOWIAK, Andrzej
Łemkowskie krzyże kamienne w dolinach Bielczy i górnej Jasiołki / Andrzej Stachowiak. – Streszcz. ang. // Płaj. – T. 23 (2001), s. 113-120

ŚLĘZAK, Monika
Wpływ wyznania oraz postawy duchownych na orientację narodową i świadomość etniczno-narodową Łemków / Monika ŚLĘZAK. – Streszcz. ang.// Przegląd Religioznawczy. – 2001, nr 2, s. 109-122

WOSIEK, Małgorzata
Łemkowskie cmentarze / Małgorzata Wosiek. – Il. // Magury. – (2001), s. 83-115

2002

GORBAL, Mikola
Łemkowskie losy / Mikola Gorbal; rozm. przepr. Iza Chruślińska, Piotr Tyma // Zeszyty Historyczne. – Z. 139 (2002), s. 26-37

KŁOS, Stanisław
Jak wyrzut sumienia : dramat beskidzkich wsi / Stanisław Kłos // Poznaj Swój Kraj. – 2002, nr 8, s. 8-10

KOPYDŁOWSKI, Janusz
Ludność ukraińsko-łemkowska z akcji „Wisła” na terenie powiatu bytowskiego w 1947 roku / Janusz Kopydłowski // Nasze Pomorze. – Nr 4 (2002), s. 99-110

MARSZAŁEK, Edward
Łemkowskie cmentarze / Edward Marszałek // Parki Narodowe. – 2002, nr 1, s. 18-19

STACHOWIAK, Andrzej
Łemkowskie krzyże kamienne i ich twórcy / Andrzej Stachowiak // Magury. – (2002), s. 6-33

ŚLĘZAK, Monika
Organizacje ukraińskie w Polsce i ich działalność / Monika ŚLĘZAK // Prace Historyczno-Archiwalne. – T. 11 (2002), s. 253-265

WOJTOWICZ, Bernadetta
Wolne Beskidy / Bernadetta Wojtowicz // Nowe Państwo. – 2002, nr 3, s. 32-33

WOSIEK, Małgorzata
Motyw śmierci w poezji łemkowskiej / Małgorzata Wosiek // Magury. – (2002), s. 57-88

2003

BARWIŃSKI, Marek
Lemkos as a small relict nation / Marek Barwiński// Region and Region. – Nr 6, vol. 1 (2003), s. 39-47

DROBYSZ, Robert
Łemkowski bal w Nowym Jorku. Zapomniany zwiastun Unii Europejskiej / Robert Drobysz // Magury. – ( 2003), s. 97-101

DUĆ-FAJFER, Helena
Aleksander Duchnowycz : krótki życiorys / Helena Duć-Fajfer // Płaj. – T. 27 (2003), s. 70-79

DUĆ-FAJFER, Helena
Aleksander Duchnowycz a universum symboliczne Łemków / Helena Duć-Fajfer // Płaj. – T. 27 (2003), s. 65-69

DUĆ-FAJFER, Helena
Z historii Ruskiej Bursy w Gorlicach / Helena Duć-Fajfer. – Streszcz. ang.// Płaj. – T. 27 (2003), s. 86-95

GERENT, Piotr
Rola Cerkwi prawosławnej w zachowaniu tożsamości religijnej i etnicznej Łemków na Dolnym śląsku [ref.] / Piotr Gerent // Szkice Legnickie. – T. 24 (2003), s. 187-198

HORBAL, Bogdan
Łemkowie w dziewiętnastowiecznych opisach / Bogdan Horbal // Almanach Muszyny. – (2003), s. 17-26

JACHNA, Artur
Łemkowie powiatu gorlickiego a sprawa przysposobienia wojskowego w okresie międzywojennym / Artur Jachna // Magury. -(2003), s. 92-96

KUBIAK, Krzysztof
Łemkowie / Krzysztof Kubiak // Spotkania z Zabytkami. – 2003, nr 9, s. 34-36

LEWANDOWSKA, Magdalena
Administracja Apostolska Łemkowszczyzny / Magdalena Lewandowska. – Streszcz.ang.// Płaj. – T. 27 (2003), s. 39-64

MARSZAŁEK, Edward
Łemko w lesie / Edward Marszałek // Płaj. – T. 26 (2003), s. 64-78

MUSIAŁ, Andrzej
Skansen Łemkowski w Zyndranowej / Andrzej Musiał // Aura. – 2003, nr 6, s. 32

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Refleksje o Łemkowszczyźnie, a raczej o Łemkach /Tadeusz A. Olszański. – Streszcz. ang.// Płaj. – T. 27 (2003), s. 5-38

PRZYBYLSKI, Paweł
Powrót do Polski wszystkiego, co polskie. Polonizacja Łemkowszczyzny w okresie II Rzeczypospolitej / Paweł Przybylski // Magury. – (2003), s. 23-37

ŚLĘZAK, Monika
Działalność kulturalna mniejszości ukraińskiej w Polsce / Monika ŚLĘZAK // Fraza. – 2003, nr 1-2, s. 219-233

WIRCHNIAŃSKI, Piotr
Łemkowski ikonostas / Piotr Wirchniański // Fraza. – 2003, nr 3, s. 188-198

WISŁOCKI, Seweryn A.
Szlaki kurierskie i przerzutowe przez Łemkowszczyznę w latach 1939-1945 / Seweryn A. Wisłocki. – Streszcz. ang. // Sprawy Narodowościowe. – Z. 23 (2003), s. 181-192

2004

DUĆ-FAJFER, Helena
Etosowy i konstruujący wymiar współczesnej liryki łemkowskiej / Helena Duć-Fajfer // Przegląd Polonijny. – Z. 3 (2004), s. 165-178

DUDRA, Stefan
Życie religijne Łemków wyznania prawosławnego na ziemiach zachodniej Polski po akcji „Wisła” / Stefan Dudra // Płaj. – T. 28 (2004), s. 70-86

FILIPIAK, Leszek
Kształtowanie się świadomości etnicznej i politycznej Łemków w Polsce / Leszek Filipiak // Wrocławskie Studia Politologiczne. – T. 5 (2004), s. 103-112

FILIPIAK, Leszek
Łemkowie / Leszek Filipiak. – Bibliogr. // Roczniki Naukowe / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu. – [Nr] 6 (2004), s. 91-98

GOCZ, Fedor
Asymilacja : wynarodowienie i polonizacja Łemków w Polsce / Fedor Gocz // Magury. – (2004), s. 6-9

GUZICKI, Artur
Zdrada wolnego Łemka / Artur Guzicki // Polityka. – 2004, nr 40, s. 68, 70-71

HALCZAK, Bohdan
Stereotyp Łemka w świadomości zielonogórskich studentów / Bohdan Halczak, Czesław Osękowski. – Streszcz. w jęz. niem. // Rocznik Lubuski. – T. 30, cz. 1 (2004), s. 51-60

JAGIEŁŁO, Bogdan
Łemkowie i Łemkowszczyzna: historia i teraźniejszość / Bogdan Jagiełło // Wiadomości Historyczne. – Nr 3 (2004), s. 154-163

KACHNICZ, Zenon
Łemkowie – z historii mniejszości etnicznej na ziemi koszalińskiej / Zenon Kachnicz // Rocznik Koszaliński. – Nr 32 (2004), s. 67-78

LACHOWICZ, Magdalena
Rola terytorium autochtonicznego w świadomości Łemków polskich / Magdalena Lachowicz // Sprawy Wschodnie. – 2004, z. 2/3, s. 61-75
ŁODZIŃSKI, Sławomir
Narodowy Spis Powszechny (2002) a problemy uznawania za „mniejszość narodową (etniczną)” : Łemkowie, ślązacy, Kaszubi / Sławomir Łodziński // Przegląd Polonijny. – R. 30 (2004), z. 3, s. 27-45

PECUCH, Mirosław
Wpływ szkolnictwa na procesy akulturacji, asymilacji i rekulturacji Łemków / Mirosław Pecuch. – Streszcz. W jęz. niem. // Rocznik Lubuski. – T. 30, cz. 1 (2004), S. 131-139

PECUCH, Mirosław
Współczesny status kultury tradycyjnej Łemków w zachodniej Polsce i Ukrainie / Mirosław Pecuch. – Bibliogr. – Streszcz. niem.// Rocznik Muzealny / Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim. – R. 1 (2004), s. 33-50

PRZYBYLSKI, Paweł
Łemkowszczyzna bez Łemków : 60 rocznica wysiedlenia Łemków do USRR / Paweł Przybylski // Magury. – (2004), s. 10-20

WELC, Ewa Małgorzata
Kamieniarstwo łemkowskie / Ewa Małgorzata Welc // Wszechświat. – T. 105 (2004), z. 4/6, s. 108-112

WISŁOCKI, Seweryn A.
Nacjonalizm ukraiński a Łemkowszczyzna / Niepodległość i Pamięć. – Nr 1 (2004), s. 71-87

WÓJTOWICZ, Bernadetta
Miejsce religii w walce ideologicznej na przykładzie Łemkowszczyzny XX wieku / Bernadetta Wójtowicz // Studia Ecologiae et Bioethicae. – T. 2 (2004), s. 797-807

JAGIEŁŁO, Bogdan
Łemkowie i Łemkowszczyzna : historia i teraźniejszość / Bogdan Jagiełło // Wiadomości Historyczne. – [R.] 47, nr 3 (2004), s. 26-35

2005

HEJGER, Maciej
Problemy adaptacji chłopów ukraińskich z akcji „Wisła” na ziemiach zachodnich i północnych ( w tym z Łemkowszczyzny) / Maciej Hejger // Zeszyty Wiejskie. – Z. 10 (2005), s. 186-197

JUREK, Piotr
Łemkowie w wybranych parafiach regionu legnickiego / Piotr Jurek. – Streszcz. w jęz.niem.//Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. – Nr 294 (2005), s. 433-445

KRÓLIKOWSKI, Paweł
Tradycja i współczesność łemkowskiego „kermeszu” w Olchowcu / Paweł Królikowski // Twórczość Ludowa. – R. 20, nr 1, 4 (2005), s. 59-64

NOWAK, Damian
Nieistniejące cerkwie Łemkowszczyzny : w świetle „materiałów penetracyjnych” ze zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej przy Muzeum – Zamek w Łańcucie/ Damian Nowak. – Il. // Magury. – (2005), s. 6-29

SMOLEŃ, Mieczysław
Polityka władz polskich wobec Łemków sądeckich (1945-1947) / Mieczysław Smoleń // Rocznik Sądecki. – T. 33 (2005), s. 84-108

2006

CHWASTEK, Agata
Młodzież poznaje kulturę Łemków : (przykład projektu edukacyjnego zrealizowanego w środowisku zróżnicowanym etnicznie i kulturowo) / Agata Chwastek. // Małopolska. – [T.] 8 (2006), s. 275-281

DUBEC, Roman
Lista ofiar Talerhofu / Roman Dubec // Almanach Diecezjalny : rocznik Kultury Prawosławnej w Gorlicach. – T. 2 (2006), s. 209-258

DUBEC, Roman
Proces odradzania się Kościoła Prawosławnego na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym (1926-1939) / Roman Dubec // Almanach Diecezjalny : rocznik Kultury Prawosławnej w Gorlicach. – T. 2 (2006), s. 49-69

DUBEC, Roman
Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym : Bogusza – parafia p.w. św. Dymitra Sołuńskiego / Roman Dubec. – Il. // Almanach Diecezjalny : rocznik Kultury Prawosławnej w Gorlicach. – T. 2 (2006), s.167-172

DUBEC, Roman
Z dziejów parafii prawosławnych na Łemkowszczyźnie w okresie międzywojennym : Królowa Ruska – parafia p.w. Narodzenia NMP / Roman Dubec. – Il. // Almanach Diecezjalny : rocznik Kultury Prawosławnej w Gorlicach. – T. 2 (2006), s.175-178

LISTY
Listy pasterskie wielce błogosławionego metropolity Dionizego do prawosławnych Łemków // Almanach Diecezjalny : rocznik Kultury Prawosławnej w Gorlicach. – T. 2 (2006), s. 262-265

TROCHANOWSKI, Piotr
Jana Gajura podróż sentymentalna po Łemkowszczyźnie / Piotr Trochanowski // // Almanach Diecezjalny : rocznik Kultury Prawosławnej w Gorlicach. – T. 2 (2006), s. 307-325

2007

OLSZAŃSKI, Tadeusz Andrzej
Między przedwczoraj a jutrem : Łemkowie: czy mogą dziś stać się narodem? / Tadeusz Andrzej Olszański // Tygodnik Powszechny. – 2007, nr 12, s. 11

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

1948

STIEBER, Zdzisław
Toponomastyka Łemkowszczyzny. Cz. 1, Nazwy miejscowości / Zdzisław Stieber. – Łódź : ŁTN, 1948. – 78 s. ; 21 cm. – (Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I ; nr 3)

1949

STIEBER, Zdzisław
Toponomastyka Łemkowszczyzny. Cz. 2, Nazwy terenowe / Zdzisław Stieber. – Łódź : ŁTN, 1949. -113 s. ; 21 cm. – (Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I ; nr 6)

1956

STIEBER, Zdzisław
Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Z. 1 / Zdzisław Stieber. – Łódź : ŁTM; Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1956. – 14, [2] s., 50 k. map ; 24 cm. – (Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I ; nr 21). – Gł. mapy

1957

STIEBER, Zdzisław
Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Z. 2 / Zdzisław Stieber. – Łódź : ŁTN ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957. – 7, [3] s., 50 k. map ; 24 cm.- (Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I ; nr 32). – Numeracja map: 51-100

1959

STIEBER, Zdzisław
Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Z. 3 / Zdzisław Stieber. – Łódź : ŁTN ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959. – 6, [1] s., 50 k. map ; 24 cm. – (Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I ; nr 40). – Numeracja map: 101-150

1960

STIEBER, Zdzisław
Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Z. 4 / Zdzisław Stieber. – Łódź : ŁTN ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960. – 6, [1] s., 50 k. map ; 24 cm. – (Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I ; nr 44). – Numeracja map: 151-200

1961

STIEBER, Zdzisław
Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Z. 5 / Zdzisław Stieber. – Łódź : ŁTN ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. – 6, [1] s., 50 k. map ; 24 cm. – (Łodzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I ; nr 47). – Numeracja map: 201-250

1962

STIEBER, Zdzisław
Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Z. 6 / Zdzisław Stieber. – Łódź : ŁTN ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. – 6, [1] s., 50 k. map ; 24 cm. – (Łódzkie Towarzystwo Naukowe. Wydział I ; nr 49). – Numeracja map: 251-300

1963

STIEBER, Zdzisław
Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny. Z. 7 / Zdzisław Stieber. – Łódź : ŁTN ; Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. – 6, [2] s., 50 s. map ; 24 cm. – (Prace Wydziału I – Językoznawstwa, Nauki o Literaturze i Filozofii / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; nr 56). – Numeracja map: 301-350

STIEBER, Zdzisław
Łemkowskie systemy konsonantyczne / Zdzisław Stieber // W: Studia Linquistica in honorem Thaddaei Lehr-Spławiński / red. Tadeusz Milewski. – Warszawa : PWN, 1963. – S. 313-319

1964

ŁEMKOWSKIE
Łemkowskie pieśni ludowe / zebrał Paweł Stefanowski; na chór oprac. Tadeusz Chachaj, Czesław Sądaj; oprac. graf. Krystyna Suss. – Rzeszów: WDK, 1964. – 63, [1] s. : nuty;

RIEGER, Janusz
Indeks wyrazów do „Atlasu językowego dawnej Łemkowszczyzny” Z. Stiebera / Janusz Rieger. – Łódź : ŁTN, 1966. – 14 s. ; 24 cm. – ( Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych / Łódzkie Towarzystwo Naukowe ; R.20:1966, nr 3). – ( Praca przedstawiona na posiedzeniu naukowym Wydziału I ŁTN w dniu 26 listopada 1965 r.). – (ISSN 0208-628X ; R.20: 1966, nr 3)

1965

BRYLAK, Maria
Zajęcia pozarolnicze ludności łemkowskiej / Maria Brylak // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 149-174

BRYLAK, Maria
Zwyczaje rodzinne Łemków / Maria Brylak, Jan Madzik // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 247-258

CZAJKOWSKI, Jerzy
Budownictwo / Jerzy Czajkowski // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 29-58

FRYŚ-PIETRZAKOWA, Ewa
Urządzenie i zdobnictwo wnętrza / Ewa Fryś-Pietrzakowa // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 57-72

GRYBEL, Maria
Bartnictwo i pszczelarstwo / Maria Grybel, Jan Madzik // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 117-122

MADZIK, Jan
Łowiectwo i rybołówstwo/ Jan Madzik, Zofia Cieśla-Reinfussowa // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 123-132

MADZIK, Jan
Zwyczaje doroczne Łemków / Jan Madzik // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – 277-286

NAD
Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – 357, [3] s.: il.; 25 cm

REINFUSS, Roman
Hodowla i pasterstwo na Łemkowszczyźnie / Roman Reinfuss // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 97-116

REINFUSS, Roman
Strój Łemków / Roman Reinfuss // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 195-210

REINFUSS, Roman
Zajęcia pozarolnicze / Roman Reinfuss // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 133-147

WACŁAWSKI, Alfred
Pożywienie ludowe / Alfred Wacławski // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 211-228

WRĘBIAK, Celestyn
Zajęcia rolnicze / Celestyn Wrębiak // W: Nad rzeką Ropą: zarys kultury ludowej powiatu gorlickiego / [red. Roman Reinfuss]. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965. – S. 73-88

1970

KWILECKI, Andrzej
Fragmenty najnowszej historii Łemków (ze szczególnym uwzględnieniem Łemków Sądeckich) / Andrzej Kwilecki. – Warszawa : SKPB, 1970. – 48, [2] s. – (Materiały Szkoleniowe)

1974

KWILECKI, Andrzej
Łemkowie : zagadnienia migracji i asymilacji / Andrzej Kwilecki. – Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1974. – 321, [2] s. : tab. ; 20 cm

1982

STIEBER, Zdzisław
Dialekt Łemków : fonetyka i fonologia / Zdzisław Stieber. – Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982. – 110, [2] s., [1] k. mapa ; 24 cm. – (Prace Językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa, 0079-3489 ; 97). – ISBN 83-04-01011-9

SZYMCZUK, Dariusz
Drewniana architektura Beskidów z etnografią polskich Karpat / Dariusz Szymczuk, Bogdan Bereza. – Warszawa : SKG UW, 1982. – 19 s., 1 mapa, rys., 21 cm

ŚPIEWNIK
Śpiewnik z kożuchem : [na głos z tekstem oraz funkcjami harmonicznymi / oprac. Zofka Kulczyńska-Starck et al.] ; Biuro Podróży i Turystyki SZSP [Socjalistycznego Związku Studentów Polskich] „Almatur”, Sekcja Ratowania Dóbr Kultury przy Polskim Klubie Ekologicznym. – Warszawa : Almatur : PKE, 1982 (Warsz : „Universitas”). – [12], 57, [4] s. : rys., mapy ; 20 cm. – Teksty piosenek ukr. i łemkowskie, z transkrypcją fonetyczną

1983

BRYLAK-ZAŁUSKA, Maria
Maziarska wieś Łosie / Maria Brylak-Załuska. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. – 127, [1] s. : fot., mapy, pl., rys. ; 24 cm. – ISBN 83-04-01 635-4

MURIANKA, Petro
Suchy badyl / Petro Murianka ; z łemkowskiego przeł. Zdzisława Zegadłówna ; il. Władysław Graban. – Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, 1983. – 27, [1] s. : il. ; 21 cm. – Tekst równol. pol. i łemkowski

1985

NIEDźWIECKI, Jan
Kultura ludowa mieszkańców południowo-wschodniej Polski na Ziemiach Zachodnich : wystawa ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Pile oraz Muzeum Pomorza środkowego w Słupsku, Wałcz 1985 : [katalog] / Jan Niedźwiecki. – Wałcz : Muzeum Ziemi Wałeckiej, 1985. – [16] s. : fot. ; 19 cm

STEFANOWSKI, Paweł
Ikona – łemkowski pejzaż / Paweł Stefanowski. – Nowy Sącz : Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, 1985. – 19, [1] s. ; 17 cm

WRONA, Jerzy
Bojkowie i Łemkowie // W: W Bieszczadach / Jerzy Wrona. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – S. 49-56. – ISBN 83-02-02368-X

1986

BRYKOWSKI, Ryszard
Łemkowska drewniana architektura cerkiewna : w Polsce, na Słowacji i Rusi Zakarpackiej / Ryszard Brykowski . – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986. – 195 s., [140] s. fot. : 1 mapa, rys., err. 18x 21 cm. – ISBN 83-04-01989-2
Rec.: Janeczek Andrzej // Kwartalnik Historii Kultury. – 1988, nr 1, s. 127-130

WOLNICZ-PAWŁOWSKA, Ewa
Z dawnej antroponimii łemkowskiej : nazwy kobiet z sufiksem -anka / Ewa Wolnicz-Pawłowska // W: Nazwy własne a wyrazy pospolite w języku i tekście : materiały z Międzynarodowej Konferencji Onomastycznej w Opolu-Szczedrzyku, 12-13 X 1984 r. / Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców śląskich w Opolu ; [red. nauk. Henryk Borek, Stanisław Kochman]. – Opole : WSP, 1986. – S. 251-256

1987

BATA, Artur
Bieszczady w ogniu / Artur Bata. – Rzeszów : KAW, 1987. – 280, [4] s. : faks., fot., 2 rys ; 19 cm. – ISBN 83-03-01790-X

CZAJKOWSKI, Jerzy
Zagroda i dom w Beskidzie Niskim, Bieszczadach i na Pogórzu / Jerzy Czajkowski // W: Łemkowie: kultura – sztuka – język : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. – Warszawa, Kraków : Wydaw. PTTK „Kraj”, 1987. – S. 91-105. – ISBN 83-7005-141-3

GRZESIK, Witold
Od Komańczy do Krempnej : przewodnik krajoznawczy / Witold Grzesik, Tomasz Traczyk. – Warszawa : OM PTTK [Ośrodek Międzyuczelniany Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego], 1987. – 153, [3] s. : rys. : 20 cm

ŁEMKOWIE
Łemkowie: kultura – sztuka – język : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. – Warszawa, Kraków : Wydaw. PTTK „Kraj”, 1987. – 174, [2] s., 8 s. fot. : mapy, rys. ; 24 cm. – ISBN 83-7005-141-3

MARTYNOWICZ, Idzi
Kurna chata występująca w Bieszczadach, Beskidzie Niskim i na przyległym Pogórzu / Idzi Martynowicz // W: Łemkowie: kultura – sztuka – język : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. – Warszawa, Kraków : Wydaw. PTTK „Kraj”, 1987. – S. 107-113. – ISBN 83-7005-141-3

MYSŁEK, Władysław
Wokół problemu Łemków // W: Przedmurze : szkice z dziejów Kościoła katolickiego w II Rzeczypospolitej / Władysław Mysłek. – Warszawa : Wydaw. Spółdzielcze, 1987. – S. 142-161. – ISBN 83-209-0657-1

REINFUSS, Roman
Łemkowie w przeszłości i obecnie / Roman Reinfuss // W: Łemkowie: kultura – sztuka – język : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. – Warszawa, Kraków : Wydaw. PTTK „Kraj”, 1987. – S. 7-20. – ISBN 83-7005-141-3

RIEGER, Janusz
Łemkowie i ich język / Janusz Rieger // W: Łemkowie: kultura – sztuka – język : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. – Warszawa, Kraków : Wydaw. PTTK „Kraj”, 1987. – S. 21-39. – ISBN 83-7005-141-3

RIEGER, Janusz
Określenia kobiet w gwarach łemkowskich i pogranicza bojkowsko-łemkowskiego / Janusz Rieger // W: Slawistyczne studia językoznawcze / Polska Akademia Nauk. Komitet Słowianoznawstwa. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987. – S. 299-307. – Księga jubileuszowa w 70 rocznicę urodzin i 50-lecie pracy nauk. prof. dra Franciszka Sławskiego. – ISBN 83-04022-69-9

RIEGER, Janusz
Toponomastyka Beskidu Niskiego i Bieszczadów Zachodnich / Janusz Rieger // W: Łemkowie: kultura – sztuka – język : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. – Warszawa, Kraków : Wydaw. PTTK „Kraj”, 1987. – S. 114-170. – ISBN 83-7005-141-3

SZANTER, Zofia
Sztuka sakralna na terenach łemkowskich i bojkowskich / Zofia Szanter, Barbara Tondos, Jerzy Tur // W: Łemkowie: kultura – sztuka – język : materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisję Turystyki Górskiej ZG PTTK Sanok, dn. 21-24 września 1983 r. / Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Zarząd Główny. Komisja Turystyki Górskiej. – Warszawa, Kraków : Wydaw. PTTK „Kraj”, 1987. – S. 40-90. – ISBN 83-7005-141-3

1988

KŁOS, Stanisław
Łemkowie i Bojkowie // W : Bieszczady i Pogórze / Stanisław Kłos. – Warszawa : KAW, 1988. – S. 114-117. – ISBN 83-03-02589-9

ŁEMKOWIE
Łemkowie piszą wiersze z lasów i gór. – Kraków: Miniatura, 1989. – 66 s.

1989

MURIANKA, Petro
Jak sokół wodę z kamienia = Jak sokil vody na kameni / Petro Murianka [pseud.] ; przeł. z mowy Łemków Barbara Dohnalik. – Warszawa : Iskry, 1989 (Tomaszów Maz. : ŁDD 3). – 213, [2] s. ; 18 cm : il. – Nazwa aut.: Piotr Trochanowski. ; Oryg. : Jak sokil vody na kameni. – Tekst równol. pol., łemkowski. – ISBN 83-207-1134-7

RIEGER, Janusz
Kwestionariusz „łemkowski” Zdzisława Stiebera (rekonstrukcja, zapisy) / Janusz Rieger // W: Paralele w rozwoju słownictwa języków słowiańskich / [red. nauk. Hanna Popowska-Taborska] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Słowianoznawstwa. – Wrocław [etc.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. – S. 209-233. – (Prace Slawistyczne 0208-4058 71). – ISBN 83-04030-11-X

1990

KROH, Antoni
Łemkowie / Antoni Kroh. – Nowy Sącz : Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej, 1990. – 22 s., VIII s. tabl. : il., mapa ; 21 cm

PIERADZKA, Krystyna
Na szlakach Łemkowszczyzny / Krystyna Pieradzka. – Warszawa : Stanisław Kryciński, 1990. – XII, 232 s. : fot., il.; 24 cm + [1] k. mapa złoż. – (Reprint, oryg.: Kraków: nakł. Komitetu do spraw Szlachty Zagrodowej na Wschodzie Polski, 1939)

REINFUSS, Roman
Śladami Łemków / Roman Reinfuss. – Warszawa : Wydaw. PTTK [PolskiegoTowarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] „Kraj”, 1990. – 150, [2] s., [32] s. tabl. : fot., 1 mapa, 1 portr. ; 21 cm. – ISBN 83-7005-238-X
Rec.: Skrok Zdzisław // Nowe Książki. – 1991 nr 7 s. 27-28 ; Kwilecki Andrzej // Sprawy Narodowościowe. – T. 3 (1994), s. 145-156

1991 FALKOWSKI, Jan
Na pograniczu łemkowsko-bojkowskiem : zarys etnograficzny / Jan Falkowski, Bazyli Pasznycki. – Warszawa : Stanisław Kryciński, [1991]. – 128, [2] s. : il., 1 mapa., fot. ; 23 cm. – (Przedr. fotooffs., oryg. : Lwów : nakł. Towarzystwa Ludoznawczego, 1935. – Nazwa serii oryg. : Prace Etnograficzne)

GRABAN, Volodislav
Na kovpaku gir : wiersze łemkowskie / Volodislav Graban ; z rys. Leszka Zygmunta. – Kraków : Miniatura, 1991. – 47, [1] s. : il. ; 13 cm. – Tyt. równol. : Na kołpaku z gór. – Tekst równol. pol., łemkowski . – Opr. w kierunku przeciwstawnym

MOKLAK, Jarosław
Orientacje polityczne na Łemkowszczyźnie / Jarosław Moklak // W: Colloquium narodów : materiały z sympozjum „Litwini, Białorusini, Ukraińcy, Polacy – przesłanki pojednania”. Łódź, październik 1987. – Łódź : Nakł. Tomasza Filipczaka, 1991. – S. 94-99. – ISBN 83-00-03481-1

1992

BUDZYŃSKI, Zdzisław
Struktura terytorialna i stan wiernych Kościoła unickiego na Łemkowszczyźnie w XVIII wieku / Zdzisław Budzyński // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 267-284. – ISBN 83-85195-59-9

CZAJKOWSKI, Jerzy
Dzieje osadnictwa historycznego na Podkarpaciu i jego odzwierciedlenie w grupach etnicznych / Jerzy Czajkowski // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 27-166. – ISBN 83-85195-59-9

DZIEWIERSKI, Marek
Dylematy tożsamości : studium społeczności łemkowskiej w Polsce / Marek Dziewierski, Bożena Pactwa, Bogdan Siewierski. – Katowice : „Randall&Sfinks”, 1992. – 138, [1] s., [8] s. tabl. : fot., 2 mapy, 1 pl., rys. ; 21 cm. – ISBN 83-85305-97-4
Rec.: Kantor Ryszard // Wierchy. – R.59 (1993), s. 211-213

KIRYK, Feliks
Tylicz : ze studiów nad miastami i miasteczkami w rejonie osadnictwa łemkowskiego w okresie przedrozbiorowym / Feliks Kiryk // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 183-198. – ISBN 83-85195-59-9

KRASOWSKI, Iwan
Problem autochtonizmu Rusinów w Beskidzie Niskim / Iwan Krasowski // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 381-386. – ISBN 83-85195-59-9

KROCHMAL, Anna
Stosunki między grekokatolikami i prawosławnymi na Łemkowszczyźnie w latach 1926-1939 / Anna Krochmal // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 285-297. – ISBN 83-85195-59-9

ŁEMKOWIE
Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – 408 s., [18] s. tabl. luz. : il., mapy ; 24 cm. – ISBN 83-85195-59-9
Rec.: Wieliczko Mieczysław // Przemyskie Zapiski Historyczne. – R.8/9 (1991/1992), s. 275-284 ; Kantor Ryszard // Wierchy. – R. 58 (1992), s. 206-207 ; Duda Tadeusz // Rocznik Sądecki. – T. 21 (1993), s. 272-273 ; Wawrzyniak Piotr // Przegląd Zachodni. – 1993, nr 3, s. 329-340

NOWAKOWSKI, Krzysztof Z.
Sytuacja polityczna na Łemkowszczyźnie w latach 1918-1939 / Krzysztof Z. Nowakowski // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 313-350. – ISBN 83-85195-59-9

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Świat Łemków i Bojków. Zarys etnografii Bieszczadów / Tadeusz A. Olszański // W: Bieszczady: przewodnik. – Pruszków – Olszanica: Oficyna Wydawnicza „Rewasz”: Bosz, 1992. – S. 80-84

PARCZEWSKI, Michał
Geneza Łemkowszczyzny w świetle wyników badań archeologicznych / Michał Parczewski // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 11-25. – ISBN 83-85195-59-9

PRACH, Bogusław
Apostolska Administracja Łemkowszczyzny / Bogusław Prach // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 299-311. – ISBN 83-85195-59-9

PRÓCHNIEWICZ-BOR, Renata
Ikonostas z Owczar / Renata Próchniewicz-Bor ; zdjęcia Arkadiusz J. Bor. – Lublin ; „Panthea”, 1992. – 53, [86] s. : fot., portr. kolor. ; 25 cm. – (W Kręgu Ikony)

PUDŁO, Kazimierz
Dzieje Łemków po drugiej wojnie światowej (zarys problematyki) / Kazimierz Pudło // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 351-379. – ISBN 83-85195-59-9

REINFUSS, Roman
Związki kulturowe po obu stronach Karpat w rejonie Łemkowszczyzny / Roman Reinfuss // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 167-181. – ISBN 83-85195-59-9

SOŁTYS, Wojciech
Związki wsi i dworu we wsiach beskidzkich i podbeskidzkich od XVI w. do końca ery galicyjskiej / Wojciech Sołtys // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 211-237. – ISBN 83-85195-59-9

SOPOLIGA, Miroslav
Granice i główne cechy kultury Łemków w południowo-wschodniej Słowacji / Miroslav Sopoliga // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 1 / red. Jerzy Czajkowski. – Rzeszów [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992. – S. 249-265. – ISBN 83-85195-59-9

1993

MISIŁO, Eugeniusz
Akcja „Wisła” : dokumenty / oprac. Eugeniusz Misiło. – Warszawa : Archiwum Ukraińskie. Zakład Wydawniczy „Tyrsa”, 1993. – 524 s. : faks., fot., portr. ; 24 cm . – ISBN 83-900854-2-9
Rec.: Bobusia Bogusław // Rocznik Historyczno-Archiwalny. – T. 10 (1995), s. 315-320 ; Kusiak Franciszek // Przegląd Zachodni. – 1995, nr 4, s. 178-183

MOKLAK, Jarosław
Kształtowanie się struktury kościoła prawosławnego na Łemkowszczyźnie w Drugiej Rzeczpospolitej / Jarosław Moklak // W: Przez dwa stulecia XIX i XX wiek : studia historyczne ofiarowane profesorowi Wacławowi Felczakowi / [zesp. red. Wojciech Frazik i in.]. – Kraków : ITKM, 1993. – S. 51-77. – ISBN 83-86231-56-4

WOLNICZ-PAWŁOWSKA, Ewa
Antroponimia łemkowska na tle polskim i słowackim : (XVI-XIX wiek) / Ewa Wolnicz-Pawłowska ; Polska Akademia Nauk. Instytut Slawistyki. – Warszawa : Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 1993. – 340 s. : mapa ; 24 cm. – ( Język na Pograniczach). – ISBN 83-901394-0-5

WOLNICZ-PAWŁOWSKA, Ewa
Rumunizmy w antroponimii łemkowskiej / Ewa Wolnicz-Pawłowska// W: Językoznawstwo synchroniczne i diachroniczne : tom poświęcony pamięci Adama Weinsberga / red. nauk. Jadwiga Sambor, Jadwiga Linde-Usiekniewicz, Romuald Huszcza. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1993. – S. 339-347 . – ISBN 83-230-9809-3

1994

BLIN-OLBERT, Danuta
Rok obrzędowy u Łemków / Danuta Blin-Olbert // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2 / red. Jerzy Czajkowski; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1994. – S. 313-351. – Streszcz. niem. przy rozdz. – ISBN 83-902276-4-9

BRYKOWSKI, Ryszard
Łemkowska architektura cerkiewna / Ryszard Brykowski // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2 / red. Jerzy Czajkowski; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1994. – S. 81-113. – Streszcz. niem. przy rozdz. – ISBN 83-902276-4-9

BUBAK, Józef
Analiza językowa nazwisk Łemków z zachodniej Łemkowszczyzny / Józef Bubak // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2 / red. Jerzy Czajkowski; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1994. – S. 353-368. – Streszcz. niem. przy rozdz. – ISBN 83-902276-4-9

DUĆ-FAJFER, Helena
Kult i ikonografia świętego Dymitra z Salonik na Łemkowszczyźnie / Helena Duć-Fajfer // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2 / red. Jerzy Czajkowski; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1994. – S. 291-311. – Streszcz. niem. przy rozdz. – ISBN 83-902276-4-9

ŁEMKOWIE
Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2 / red. Jerzy Czajkowski; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1994. – 368 s.,[16] s. tabl. kolor. : il., 1 mapa ; 23 cm. – Streszcz. niem. przy rozdz. – ISBN 83-902276-4-9
Rec.: Wieliczko Mieczysław // Przemyskie Zapiski Historyczne. – R. 10 (1993), s. 313-322

PÓŁĆWIARTEK, Józef
Pozycja gospodarcza parochii greckokatolickiej na Łemkowszczyźnie w czasach nowożytnych / Józef Półćwiartek // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz. 2 / red. Jerzy Czajkowski; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1994. – S. 195-206. – Streszcz. niem. przy rozdz. – ISBN 83-902276-4-9

ZWOLIŃSKI, Jarosław
Rapsodia dla Łemków / Jarosław Zwoliński. – Koszalin : [nakł. autora], 1994. – 129 s. : faks ; 21 cm. – (Moja Biblioteka)

1995

CHOMIAK, Roman
Nasz łemkowski los / Roman Chomiak ; [red., przekł. frag. łemkowskich, przypisy, nota wydawnicza Antoni Kroh]. – Nowy Sącz : SOWy Sądecka Oficyna Wydawnicza Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, 1995. – 105 s.: 1 fot., 1 portr. ; 20 cm. – ISBN 83-85753-06-0
Rec.: Kroh Magdalena // Rocznik Sądecki. – T. 25 (1997), s. 223-224

GRABAN, Władysław
Rozsypane pejzaże : poezje / Władysław Graban ; [il. Marian Bahrij]. – Krynica ; [Koszalin: Jarosław Zwoliński], cop. 1995. – 65, [4] s. : il. kolor. ; 18 cm. – ISBN 83-901770-3-X

JAGIEŁŁO, Michał
Łemkowie // W: Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych / Michał Jagiełło. – Warszawa : Bellona, 1995. – S. 237-248. – ISBN 83-11-08412-2

JAGIEŁŁO, Michał
Pan Fedor, czyli bratanie kultur // W: Partnerstwo dla przyszłości : szkice o polityce wschodniej i mniejszościach narodowych / Michał Jagiełło. – Warszawa : Bellona, 1995. – S. 232-237. – ISBN 83-11-08412-2

MICHNA, Ewa
Łemkowie : grupa etniczna czy naród? / Ewa Michna. – Kraków : „Nomos”, 1995. – 147 s. ; 20 cm. – (Religiologica Juventa). – ISBN 83-85527-27-3
Rec.: Furier Andrzej // Sprawy Narodowościowe. – 1997, z. 2, s. 386-390 ; FurierAndrzej // Życie i Myśl. – 1997, nr 4, s. 82-84

MOKLAK, Jarosław
Życie polityczne i religijne ludności łemkowskiej powiatu krośnieńskiego w latach 1918-1939 (na tle całego regionu) / Jarosław Moklak // W: Krosno: studia z dziejów miasta i regionu. T. 3 / red. Stanisław Cynarski. – Rzeszów : KAW, 1995. – S. 199-213. – ISBN 83-03-03675-0

RADZIUKIEWICZ, Anna
Autoportret z cerkwią w tle / Anna Radziukiewicz // W: Precz z mnichami/ Anna Radziukiewicz, Michał Bołtryk. – Białystok : Orthodruk, 1995. – S. 106-124. – ISBN 83-85368-23-X

RADZIUKIEWICZ, Anna
Duma Łemków (cerkiew w Polanach) / Michał Bołtryk // W: Precz z mnichami / Anna Radziukiewicz, Michał Bołtryk. – Białystok : Orthodruk, 1995. – S. 71-86. – ISBN 83-85-368-23-X

RIEGER, Janusz
Słownictwo i nazewnictwo łemkowskie / Janusz Rieger. – Warszawa : „Semper”, 1995. – 256 s. : mapy ; 24 cm. – ISBN 83-85810-41-2
Rec.: Węgorowska Katarzyna // Rocznik Lubuski. – T.23 (1997), cz.2, s. 171-174

1996

MNIEJSZOŚĆ
Mniejszość w warunkach zagrożenia : pamiętniki Łemków / red. Wojciech Sitko.-Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 1996. – 171, [2] s. ; 21 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis ; no 1821). – Tekst część tł. z ukr. – ISBN 83-229-1392-3
Rec.: Popławski Tadeusz // Pogranicze. – T. 9 (2000), s. 127-131

NOWAKOWSKI, Krzysztof Z.
Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w latach 1934-1947 / Krzysztof Z. Nowakowski // W: Studia z dziejów grekokatolickiej diecezji przemyskiej / red. Stanisław Stępień. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1996. – S. 231-246. – (Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, ISSN 0867-1060 ; t. 3)

SIENEK, Robert
Bojkowszczyzna i Łemkowszczyzna // W: Bieszczady: przewodnik / Robert Sienek. – Częstochowa: Uni – Service, 1996. – S. 41-43. – ISBN 83-904270-3-6

ZWOLIŃSKI, Jarosław
Łemkowie w obronie własnej : zdarzenia, fakty, tragedie : wspomnienia z Podkarpacia / Jarosław Zwoliński. – Koszalin : [Jarosław Zwoliński], 1996. – 95, [6] s. : 2 faks., portr. ; 21 cm. – (Moja Biblioteka). – ISBN 83-901770-1-3 (83-9011770-1-3 – popr.)

1997

BIREK, Urszula
Turystyka na Łemkowszczyźni / Urszula Birek // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 217-235. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

BRUSKI, Jan J.
Zakarpacie a Łemkowszczyzna. Podłoże i rozwój ruchu prawosławnego w okresie międzywojennym / Jan J. Bruski // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 145-159. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

DUĆ-FAJFER, Helena
Literatura łemkowska – zagadnienia badawcze / Helena Duć-Fajfer // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 87-98. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

DZIEWIERSKI, Marek
Kilka uwag na temat marginalizacji grupy etnicznej / Marek Dziewierski // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 271-279. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

GRZESIK, Witold
Beskid Niski : od Komańczy do Bartnego : przewodnik turystyczny / Witold Grzesik, Tomasz Traczyk. – Warszawa : Kraj, 1997. – 336 s., [1] k. mapa : il.; 17 cm. – ISBN 83-7005-401-3

HORBAL, Bogdan
Działalność polityczna Łemków na Łemkowszczyźnie 1918-1921 / Bogdan Horbal. – Wrocław : „Arboretum”, 1997. – 187 s. ; 21 cm. – Streszcz. ang., ros. – ISBN 83-86308-22-2
Rec.: Duć-Fajfer Helena // Slavia Orientalis. – 1998, nr 3, s. 527-530 ; ślęzak Monika // Przegląd Polonijny. – 1999, z. 3, s. 159-161

HORBAL, Bogdan
Ukraińska Powstańcza Armia na Łemkowszczyźnie / Bogdan Horbal // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 45-62. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

KOŁBUK, Witold
Kościół unicki na Łemkowszczyźnie w wieku XVIII: problem odrębności / Witold Kołbuk // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 115-. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

KROCHMAL, Anna
Specyfika stosunków wyznaniowych na Łemkowszczyźnie w XX w. / Anna Krochmal // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 135-143. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

KUMOR, Bolesław
Osadnictwo łemkowskie i sieć parafialna w unickim dekanacie bieckim, w świetle wizytacji z r. 1777 / Bolesław Kumor // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 125-133. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

ŁEMKOWIE
Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – 336 s., [1] k. tabl. : il., mapa ; 24 cm. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – Tekst część ang. – ISBN 83-86956-29-1
Rec.: Olszański Tadeusz Andrzej // Płaj. – T. 17 (1998), s. 186-188 ; Czupryk Rafał // Rocznik Przemyski. – 1999, z. 4, s. 150-153

ŁESIÓW, Michał
Trzy okresy badań nad ukraińską mową łemkowską / Michał Łesiów // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 65-75. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

MICHNA, Ewa
Stan badań socjologicznych nad społecznością łemkowską w Polsce / Ewa Michna // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 257-269. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

MOKLAK, Jarosław
Łemkowszczyzna w Drugiej Rzeczypospolitej : zagadnienia polityczne i wyznaniowe / Jarosław Moklak. – Kraków : Historia Iagiellonica, 1997. – 223 s., [1] k. tabl. złoż. : il., mapa ; 24 cm. – ISBN 83-906446-5-7

MOKRY, Włodzimierz
Problemy Ukraińców w Polsce po wysiedleńczej akcji „Wisła” 1947 roku / Włodzimierz Mokry. – Kraków : Szwajpolt Fiol, 1997. – 465 s. : fot., il., portr. ; 21 cm. – ISBN 83-905280-8-8

SIATKOWSKI, Zbigniew
Antonycz i klasyfikatorzy / Zbigniew Siatkowski // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 99-111. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

SZANTER, Zofia
Jeszcze o osadnictwie zza południowej granicy w Beskidzie Niskim i Sądeckim / Zofia Szanter // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 181-202. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

ŚPIEWNICZEK
Śpiewniczek : piosenki białoruskie, ukraińskie, rosyjskie i łemkowskie / [red. Grzegorz Podlaski]. – Białystok : Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce, 1997. – 71 s. : rys. ; 25 cm. – ISBN 83-905392-9-2

WOLNICZ-PAWŁOWSKA, Ewa
Onomastyka łemkowska (stan badań, perspektywy badawcze) / Ewa Wolnicz-Pawłowska // W: Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 77-86. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

ZIĘBA, Andrzej A.
Łemkowie i Łemkowszczyzna w historiografii polskiej / Andrzej A. Zięba // W: Łemkowie i łemkoznawstwo w Polsce. Materiały z konferencji : Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo polskie, 21-22 czerwca 1995 / red. Andrzej A. Zięba. – Kraków : PAU, 1997. – S. 31-43. – (Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 5). – ISBN 83-86956-29-1

1998

BEST, Paul
Apostolska Administracja Łemkowszczyzny w latach 1934-1944 / Paul Best // W: Katolickie unie kościelne w Europie środkowej i wschodniej – idea a rzeczywistość / red. Stanisław Stępień. – Przemyśl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, 1998. – S. 247-250. – (Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, ISSN 0867-1060 ; t. 4)

DARMOCHWAŁ. Tomasz
Ludzie : Łemkowie // W: Bieszczady : przewodnik / Tomasz Darmochwał. – Wyd. 2 popr. i rozsz.. – Białystok : Agencja TD, 1998. – S. 16-17. – ISBN 83-902165-8-2

KWIEK, Julian
Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945-1949/50 / Julian Kwiek. – Kraków : „Księgarnia Akademicka”, 1998. – 233 s. ; 24 cm. – ISBN 83-7188-200-9
Rec.: Grabski Tadeusz // Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego. – 1999, nr 4, s. 117-120 ; Galuba Rafał // Stud. Hist. Slavo-Germ. – T. 24 (2001/ 2002), s. 263-264

LUBOŃSKI, Paweł
Koroliwcy znad Osławy, czyli o wschodniej Łemkowszczyźnie // W: Bieszczady : przewodnik / opr. Paweł Luboński. – Pruszków : Bosz ; Rewasz, 1998. – S. 105-109

PIECUCH, Andrzej
Nad Sękówką / Andrzej Piecuch. – Gorlice : Poligrafia „Wilkaz”, 1998. – 419, [8] s. : il., fot. ( w tym kolor.), mapy, pl. ; 24 cm. – ISBN 83-904474-2-8

REINFUSS Roman
Łemkowie jako grupa etnograficzna / Roman Reinfuss; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1998. – 96 s., [20] s. tabl. [ w tym 1 złoż.] : il.; 23 cm. – ISBN 83-86634-83-9

SŁYŚ-JANUSZ, Elżbieta
Nad rzeką Panną : z działalności społeczności łemkowskiej w Zyndranowej / Elżbieta Słyś-Janusz. – Krosno : „Roksana” [Zyndranowa] : Towarzystwo Muzealne, 1998. – 72 s. : fot. ; 21 cm. – ISBN 83-87282-69-3

1999

CZAJKOWSKI, Jerzy
Studia nad Łemkowszczyzną / Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : MBL, 1999. – 225, [2] s., [5] k. tabl. kolor. : il.,mapy ; 23 cm. – Streszcz. niem. – ISBN 83-86634-79-0
Rec.: Budzyński Zdzisław // Rocznik Przemyski. – 1999, z. 4, s. 143-146 ; Olszański Tadeusz Andrzej // Płaj. – T. 19 (1999), s. 191-194 ; Kłodnicki Zygmunt // Lud. – T.85 (2001), s. 353-356

DUDRA, Stefan
Łemkowie : deportacja i osadnictwo ludności łemkowskiej na środkowym Nadodrzu w latach 1947-1960 / Stefan Dudra. – Głogów : nakł. autora : [Introdruk], 1999. – 199 s. ; 21 cm. – ISBN 83-87710-03-2
Rec.: Skobelski Robert // Studia Zachodnie. – 2002, nr 6, s. 313-314

LUBOŃSKI, Paweł
Pięć wieków sąsiedztwa. O Łemkach i Łemkowszczyźnie // W: Beskid Dukielski : przewodnik / oprac. Paweł Luboński. – Pruszków : Rewasz, 1999. – S. 103-109. – ISBN 83-85557-62-8

NIEDźWIECKI, Ziemowit
Nowy model społeczności łemkowskiej na Ziemiach zachodnich i Północnych w realiach powojennej Polski / Ziemowit Niedźwiecki ; Uniwersytet Adama Mickiewicza. – Poznań : UAM, 1999. – 116 s., [1] k. mapa ; 30 cm

2000

FONTAŃSKI, Henryk
Gramatyka języka łemkowskiego / Henryk Fontański, Mirosława Chomiak. – Katowice : Wydaw. śląsk, 2000. – 188 s. ; 21 cm. – ISBN 83-7164-178-8

GRABOWSKI, Henryk
Zanim doszło do akcji „Wisła” / Henryk Grabowski. – Pruszków : „Ajaks”, 2000. -190, [1] s. : 1 il., mapa ; 21 cm . – ISBN 83-87103-96-9

KAMOCKI, Janusz
Z etnografii Karpat Polskich / Janusz Kamocki. – Warszawa : Wydaw. PTTK, 2000. – 76 , [3] s., XVI s. tabl., [1] k. tabl. złoż : il., mapy kolor. ; 20 cm. – ISBN 83-7005-422-6

KŁOS, Stanisław
Bojkowie i Łemkowie // W: Bieszczady / Stanisław Kłos. – Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie, 2000. – S. 135-157

NOWAK, Jacek
Zaginiony świat? : nazywają ich Łemkami / Jacek Nowak. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop., 2000. – 246, [1] s. ; 21 cm. – ISBN 83-7052-677-2
Rec.: Tabin Marek // Nowe Książki. – 2001, nr 9, s. 11; Żelazny Walter // Biuletyn Ukrainoznawczy. – [nr] 10 (2004), s. 354-357

SUBIK, Piotr
Łemkowie // W: Beskid Niski : przewodnik / Piotr Subik. – Krosno : Roksana, 2000. – S. 7-9. – ISBN 83-88126-44-X

ŻURKO, Jerzy
Rozsiedlenie ludności w ramach akcji „Wisła” w dawnym województwie wrocławskim: opracowanie materiałów źródłowych / Jerzy Żurko. – Wrocław : Wydaw. Uniw. Wrocławskiego, 2000. – 237, [3] s., [22] s. tabl.: mapki ; 24 cm. – ISBN 83-229-2071-7

2001

DUĆ-FAJFER, Helena
Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku / Helena Duć-Fajfer. – Kraków : PAU, 2001. – 414, [1] s., [32] s. tabl.: il. ; 24 cm. – (Polska Akademia Umiejętności, Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej, t. 7). – ISBN 83-88857-37-1

GOCZ, Teodor
Życie Łemka / Teodor Gocz. – Zyndranowa : [nakł. autora], 2001. – 164 s., [1] k. tabl. luz. : il., 1 mapa ; 21 cm. – Na okł. nazwa aut. : Teodor- Fedor Gocz

LEM
Lem : śpiewnik łemkowski / [red. Daria i Sławomir Michalikowie] ; Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Warszawie. – Warszawa : Komisja Wydaw. SKPB, 2001. – 100 s. – ISBN 83-851411-4-6

MIROSZEWSKI, Kazimierz
Ukraińcy i Łemkowie w Centralnym Obozie Pracy Jaworzno / Kazimierz Miroszewski // W: Pamiętny rok 1947 / pod red. Marii E. Ożóg. – Rzeszów : WSP, 2001. – S. 209-219. – ISBN 83-7262-002-4

MOTAK, Marek
Bojkowie i Łemkowie – dawna ludność Bieszczad // W: Bieszczady / Marek Motak. – Wyd. 2. – Bielsko-Biała : Pascal, 2001. – S. 27-30 . – ISBN 83-88-355-86-4

RYŃCA, Mariusz
Administracja Apostolska Łemkowszczyzny w latach 1945-1947 / Mariusz Ryńca. – Kraków : „Historia Iagellonica”, 2001. -116, [1] s., [1] k. tabl.: il., mapa ; 21 cm. -ISBN 83-88737-60-0

2002

BRONIKOWSKA, Renata
Studia nad słownictwem gwar ukraińskich w Polsce : łemkowszczyzna i gwary nadsańskie / oprac. Renata Bronikowska [et al.] ; pod kier. Janusz Rieger. – Warszawa: Semper, cop. 2002. – 436 s. : mapy ; 24 cm. – Bibliogr. przy art. – Tekst częśc. w jęz. łemkowskim i huculskim. – ISBN 83-89100-18-5

CI
Ci to lem tuga ci nadiâ : antologia povyselenčoj lemkivskoj literatury v Pol’sy / vyb., red. vstupny teksty Olena Duc’-Fajfer. – Lignicâ : Stovarisyna Lemkiv, 2002. – 514 s. : portr. ; 22 cm. – Tyt. równol.: Czy to tęsknota czy nadzieja : antologia powysiedleńczej literatury łemkowskiej w Polsce. – ISBN 83-909730-7-3

KRYCIŃSKI, Stanisław
Krzyże w kępie drzew : o łemkowskich cerkwiach / Stanisław Kryciński // W: Beskid Niski : przewodnik. – Pruszków : Rewasz, 2002. – S. 104-112

KWIEK, Julian
Żydzi, Łemkowie, Słowacy w województwie krakowskim w latach 1945-1949/50/ Julian Kwiek. – Wyd. 2 popr. i rozsz. – Kraków : [Instytut Nauk Społecznych. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica], 2002. – 334 s. ; 24 cm. – ISBN 83-912900-3-4

ŁEMKOWIE
Łemkowie w opracowaniach naukowych: wykaz prac magisterskich i doktorskich / Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA. – Warszawa : RUTENIKA, 2002. – 11 k.; 30 cm. – Wydanie specjalne – Kiermasz Kultury Łemkowskiej 18-20 października 2002 r.

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Dawny i nowy świat Łemków. Czym była i czym jest Łemkowszczyzna / Tadeusz A. Olszański // W: Beskid Niski : przewodnik. – Pruszków : Rewasz, 2002. – S. 78-94

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
W cieniu cerkiewnych wież. Problematyka wyznaniowa Łemkowszczyznyn / Tadeusz A. Olszański // W: Beskid Niski : przewodnik. – Pruszków : Rewasz, 2002. – S. 95-104

OLSZAŃSKI, Tadeusz A.
Zagłada Łemkowszczyzny. Od września do wysiedleń / Tadeusz A. Olszański // W: Beskid Niski : przewodnik. – Pruszków : Rewasz, 2002. – S. 72-78

2003

INWENTARYZACJA
Inwentaryzacja łemkowskich cmentarzy w nieistniejących wsiach na terenie Gminy Sękowa. Cz. 1, Banica, Długie, Lipna, (stan na 31.10.2002 r.) / [red. Roman Dubec]. – Gorlice : Diecezjalny Ośrodek Kultury Prawosławnej, 2003. – 43 s.: il. ; 21 cm. – ISBN 83-913884-2-5

NOWAK, Jacek
Zaginiony świat ? : nazywają ich Łemkami / Jacek Nowak. – Wyd. 2. – Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, cop., 2003. – 246, [1] s., 21 cm. – ISBN 83-246-0182-3

OSSADNIK, Hubert
Izolacjonizm wewnątrz etniczny na pograniczu bojkowsko-łemkowskim ( w świetle akt metrykalnych) / Hubert Ossadnik // W: Dwa pogranicza – Galicja Wschodnia i Górny śląsk : historia, problemy, odniesienia / red. Zdzisław Budzyński, Jolanta Kamińska-Kwak. – Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2003. – S. 148-172. – ISBN 83-7338-087-6

PIERADZKA, Krystyna
Na szlakach Łemkowszczyzny / Krystyna Pieradzka ; [posł. opatrz. Tadeusz A. Olszański]. – Krosno : Ruthenus, 2003. – 232, [3] s. : il., faks., fot., mapy, portr. ; 24 cm. – Indeks. – ISBN 83-86588-47-0

W LILIOWEJ
W liliowej ciszy: wybór wierszy poetów gór (w językach polskim, łemkowskim i słowackim)/ red. i wybór wierszy Wanda Łomnicka-Dulak, Barbara Paluchowa ; przekł. Peter Karpinsky et al. ; rys. Barbara Paluchowa . – Piwniczna : Wydaw. Znak Popradu, 2003. – 179, [4] s. : il., fot. ; 22 cm. – (Książka wydana z okazji IV spotkania poetów gór „Wrzosowisko 2003”). -Inny Tytuł:Wrzosowisko IV ; Wrzosowisko 2002. – ISBN 83-903581-1-5

2004

BARNA, Adam
Z pamiętnika wysiedleńca : wspomnienia / Adam Barna. – Legnica ; [Wrocław] : Oficyna Wydawnicza „Atut” – Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2004. – 152 s. : faks., fot., pl. ; 21 cm. – ISBN 83-89247-94-6

FILIPIAK, Leszek
Polityczne źródła dualizmu narodowego Łemków : zarys problemu / Leszek Filipiak // W: Europa środkowo-wschodnia w polskiej myśli politycznej / pod red. Mirosława Dymarskiego i Jerzego Juchnowskiego. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004. – S. 103-136. – ISBN 83-229-2497-6

GAJUR, Jan
Od Magury po Osławę : podróż sentymentalna po Łemkowszczyznie [i.e. Łemkowszczyźnie] / Jan Gajur ; [rys. Marta Michałowicz-Kubal]. – Krosno ; Targowiska : Wydaw. Arete II, 2004. – 118 s., [28] s. tabl. : fot., rys. ; 21 cm . – ISBN 83-89688-30-1

HOROSZCZAK, Jarosław
Slovnik lemkivsko-pol’skij, pol’sko-lemkivskij =Słownik łemkowsko-polski, polsko-łemkowski / Jarosław Horoszczak. – Warszawa : Rutenika, 2004. – 403, [1] s. ; 25 cm. – ISBN 83-917595-8-X

KROKOSZ, Paweł
Łemkowszczyzna : od ikony do pop-artu / Paweł Krokosz, Mariusz Ryńca. – Kraków : „Bezdroża”, 2004. – 237 s., [8] s. tabl. kolor. : fot. kolor., il., mapy, pl., portr. ; 18 cm. – (Regiony). – ISBN 83-918869-7-2
Rec. Duć-Fajfer Helena // Płaj. – T. 29, s. 159-164

MAŁA
Mała Łemkowyna jako region społeczno-gospodarczej aktywizacji / pod red. Michała Sandowicza. – Warszawa : Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej „Rutenika”, 2004. – 108 s., [2] k. map luź. złoż. ; 26 cm. – ISBN 83-917595-6-3

MICHNA, Ewa
Kwestie etniczno-narodowościowe na pograniczu Słowiańszczyzny Wschodniej i Zachodniej : ruch rusiński na Słowacji, Ukrainie i w Polsce/ Ewa Michna. – Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2004. – 364 s., [1] k. złoż. : mapa ; 24 cm. – ( Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej / Polska Akademia Umiejętności, 1425-7475 ; t. 8)
Rec.: Korpała-Kirszak Ewa // Slavia Orientalis. – 2005, nr 4, s. 579-581

Z ŁEMKOWSKIEJ
Z łemkowskiej skrzyni: część pierwsza : opowieści z Ługów i okolic / red. Magdalena Szyszko-Graban. – Strzelce Krajeńskie: Lemko Tower, 2004. – 151 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-910742-8-5

Z ŁEMKOWSKIEJ
Z łemkowskiej skrzyni: część druga : opowieści z Brzozy i okolic / red. Magdalena Szyszko-Graban i inni. – Strzelce Krajeńskie: Lemko Tower, 2004. – 280 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-910742-9-3

2005

GAJUR, Jan
Słońce zachodzi nad Łemkowszczyzną / Jan Gajur; [rys. Marta Michałowicz-Kubal]. – Krosno ; Targowiska : Arete II, 2005. – 158 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-89688-36-0

„OKRĄGŁY
„Okrągły stół” : młodzież poznaje kulturę Łemków = „Okruglij stil” : molodež poznae lemkivsku kul’turu / red. Helena Duć-Fajfer, Artur Paszko. – Kraków : Wojewódzka Biblioteka Publiczna : nakładem Korporacji Samorządowej im. Józefa Dietla, 2005. – 72 s. ; 21 cm. – (BiblioTheca / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ; 10 Prace Dydaktyczne / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie ; nr 1). – Bibliogr. – ISBN 83-60100-20-9

SZANTER, Zofia
Z przeszłości Łemkowszczyzny : dorzecze górnej Ropy historia wsi i sztuka cerkiewna XVIII wieku / Zofia Szanter. – Warszawa : Towarzystwo Karpackie : PTR Kartografia, 2005. – 176 s. : faks., fot., mapy ; 21 cm. – ISBN 83-85258-36-1

2006

GAJUR, Jan
Łemkowskie Magury/ Jan Gajur; [rys. Marta Michałowicz-Kubal]. – Krosno : Arete II, 2006. – 233, [2] s. : il. : 21 cm. – ISBN 83-89688-27-1

GAJUR, Jan
Na kresach Łemkowszczyzny / Jan Gajur. – Krosno: Wydaw. Arete II, 2006. – 117 s., [3] s. : il.; 21 cm

GAJUR, Jan
Słońce zachodzi nad Łemkowszczyzną / Jan Gajur; [rys. Marta Michałowicz-Kubal]. – Wyd. 2. – Krosno ; Miejsce Piastowe: Arete II, 2006. – 194 s. : il. ; 21 cm. – ISBN 83-89688-07-7

ŁEMKOWSZCZYZNA
Łemkowszczyzna = The Lemko Land / tekst Antoni Kroh; fot. Piotr Droździk; [koordynacja prac red. Joanna Kułakowska-Lis ; tł. Magdalena Iwińska]. – Olszanica : Bosz, 2006. – 191, [1] s. : fot. (gł. kolor.) ; 26 cm. – Tekst równol. ang. – ISBN 83-89747-41-3

MISIAK, Małgorzata
Łemkowie: w kręgu badań nad mniejszościami etnolingwistycznymi w Europie / Małgorzata Misiak. – Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006. – 154 s., [36] s. tabl. (w tym kolor.) : il. : 24 cm. – (Acta Universitatis Wratislaviensis, 0239-6661 : no 2858). – ISBN 83-229-2743-6

PRZYBYLSKI, Paweł
Rola duchowieństwa greckokatolickiego w kształtowaniu się opcji narodowych wśród Łemków w latach 1918-1947. – Toruń : Wydawnictwo Mado, cop. 2006. – 294 s. : il. ; 24 cm. – ISBN 83-89886-59-4

2007

BEST, Paul
Badania nad Łemkowszczyzną w USA i Kanadzie / Paul Best // W: Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny : materiały konferencyjne / red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, 2007. – S. 74-77. – ISBN 978-83-61043-03-4

KUSYJ, Łesia
Łemko Hryhorij Hanulak: działalność okresu lwowskiego (1907-1941) / Łesia Kusyj // W: Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny : materiały konferencyjne / red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, 2007. – S. 14-25. – ISBN 978-83-61043-03-4

LISOWSKA, Evgenia
Materiały do dziejów ziemi sanockiej i Łemkowszczyzny w zbiorach CDIA we Lwowie / Evgenia Lisowska // W: Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny : materiały konferencyjne / red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, 2007. – S. 67-73. – ISBN 978-83-61043-03-4

MOKLAK, Jarosław
Tożsamość Łemków – uwarunkowania historyczne (XIX-XX w.) / Jarosław Moklak // W: Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny : materiały konferencyjne / red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, 2007. – S. 5-8. – ISBN 978-83-61043-03-4

NABYWANIEC, Stanisław
Duchowieństwo wobec łemkowskich orientacji narodowościowych : próba analizy / Stanisław Nabywaniec // W: Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny : materiały konferencyjne / red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, 2007. – S. 9-13. – ISBN 978-83-61043-03-4

PASICZNYK, Wołodymyr
Badania nad folklorem muzycznym Łemkowszczyzny (na podstawie zbiorów Działu Sztuk Pięknych LBN im. Stefanyka) / Wołodymyr Pasicznyk // W: Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny : materiały konferencyjne / red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, 2007. – S. 26-40. – ISBN 978-83-61043-03-4

PISKORZ-BRANEKOVA, Elżbieta
Polskie stroje ludowe. Cz. 3 / Elżbieta Piskorz-Branekova ; [il. Jacek Tofil]. – Warszawa : Sport i Turystyka – MUZA S.A., 2007. – S. 66-79 : Stroje łemkowskie. – ISBN 978-83-7495-198-2

POTOCKI, Andrzej
Legendy łemkowskiego Beskidu / Andrzej Potocki. – Wyd. 2 rozsz. i uzup. – Rzeszów : Wydawnictwo Libra, 2007. – 294 s. : il. ; 22 cm. – ISBN 978-83-89183-28-6

WIELOCHA, Andrzej
Łemkowskie fascynacje warszawskich studentów / Andrzej Wielocha // W: Odkrywcy i budziciele Łemkowszczyzny : materiały konferencyjne / red. Anna Strzelecka, Leszek Puchała. – Sanok : Oficyna Wydawnicza Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Grzegorza z Sanoka, 2007. – S. 78-85. – ISBN 978-83-61043-03-4

 

 

Pin It on Pinterest