Zaznacz stronę

Wojciech Sołtys

Wojciech Sołtys, ur. 7.04.1925 r w Dursztynie w powiecie nowotarskim na Spiszu, zmarł 28.07.1995 r. w Nowym Targu. Historyk – naukowiec, długoletni nauczyciel i wychowawca szkół średnich, publicysta i działacz społeczny. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim historię i geografię (przedmiot dodatkowy). Jako sanoczanin z wyboru podjął badania historyczne regionu sanockiego, interesował się także metodyką nauczania historii. Efektem jego pracy były liczne publikacje dotyczące przeszłości Ziemi Sanockiej. W Sanoku nauczał historii w szkołach średnich takich jak Technikum Finansowe, Technikum Mechaniczne gdzie przez pewien okres pełnił funkcję zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych, uczył także w Technikum Ekonomicznym.
Na początku lat sześćdziesiątych pod patronatem Komitetu Obchodów 800-lecia Miasta Sanoka, wspólnie z Józefem Stachowiczem, Janem świerzowiczem, Edwardem Zającem i innymi przygotował do druku pierwszy tom “Rocznika Sanockiego”. Następne tomy “Roczników Sanockich” z jego pracami, ukazywały się pod auspicjami Towarzystwa Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka, którego był aktywnym działaczem. Wyniki swych badań zamieszczał także w “Materiałach Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku”, “Rocznikach Rzeszowskich”, “Rocznikach Przemyskich”, w pracy pt. “Łemkowie w historii i kulturze Karpat”, w monografii “Sanok” i in. Publikował również liczne artykuły na łamach prasy lokalnej, a zwłaszcza w “Tygodniku Sanockim”. Ostatnim jego dziełem było zebranie materiałów i redakcja “Księgi Pamiątkowej Szkół Ekonomicznych w Sanoku”. Wojciech Sołtys aktywnie poświęcał się pracy społecznej. Należał do Związku Nauczycielstwa Polskiego, gdzie pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego tej organizacji. Działał również w organach samorządowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Sanoku, gdzie był przewodniczącym Rady Nadzorczej. Przez ostatnie dziesięć lat życia pracował jako archiwista w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Za swoje zasługi był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Tuż przed śmiercią w 1994 r. otrzymał nagrodę Rady Miasta Sanoka za osiągnięcia w dziedzinie literatury i kultury.
Został pochowany na cmentarzu komunalnym przy ulicy Jana Matejki w Sanoku.

Bibliografia podmiotowa

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

1963

Przyczynek do dziejów ruchu robotniczego w Sanoku i okolicy w okresie międzywojennym / Wojciech Sołtys, Edward Zając. – Il. // Rocznik Sanocki. – T.1 (1963), s.257-286

Ze wspomnień / Bronisław Filipczak ; (oprac. Wojciech Sołtys). – Il. // Rocznik Sanocki. – T.1 (1963), s.199-218

1966

Wypas owiec z Podhala w Bieszczadach / Wojciech Sołtys. – Tabl. // Rocznik Województwa Rzeszowskiego. – R.6 (1966/67), s.371-386

1967

Historia Zespołu Szkół Mechanicznych w Sanoku / Wojciech Sołtys. – Il., rys., wykr., mapa // Rocznik Sanocki. – T.2 (1967), s.317-378

Stosunki ziemi sanockiej z południowym sąsiadem w świetle “Regestru złoczyńców grodu sanockiego” / Wojciech Sołtys // Rocznik Sanocki. – T.2 (1967), s.65-94

1968

Militarne problemy słowackiego powstania przeciw Niemcom w 1944 roku / Wojciech Sołtys. – Mapy, sum. // Rocznik Przemyski. – T.12 (1969), s.307-342

Turystyczna szansa powiatu sanockiego / Wojciech Sołtys. – Il. // Profile. – 1968, nr 2, s.66-69

1970

Ludność miasta Brzozowa w latach 1794-1890 / Wojciech Sołtys. – Tabl. // Rocznik Województwa Rzeszowskiego. – R.8 (1970-1972), s.57-64

1971

Działania i zniszczenia frontowe w powiecie sanockim w 1944 roku / Wojciech Sołtys. – Tabl., mapy // Rocznik Sanocki. – T.3 (1971), s.213-239

1974

Do jakiej szkoły we wrześniu / Wojciech Sołtys // Gazeta Sanocka. – 1974, nr 9, s.4

Jakie to obowiązki mieli sanoczanie wobec swego miasta w XVII w.? / Wojciech Sołtys. – Il. // Gazeta Sanocka. – 174, nr 14, s.7

Rozpoczynają się “gorące dni” dla maturzystów / Wojciech Sołtys // Gazeta Sanocka. – 1974, nr 4, s.4

Technikum Mechaniczne zaprasza / Wojciech Sołtys // Gazeta Sanocka. – 1974, nr 7, s.3

1979

Materiały źródłowe do nauczania historii regionalnej / Wojciech Sołtys, Edward Zając // Rocznik Sanocki. – T.4 (1979), s.181-264

Rozpoznanie sił niemieckich na Słowacji przez wywiad polski w 1939 roku / Wojciech Sołtys // Rocznik Sanocki. – R.4 (1979), s.139-151

Tajna oświata w powiecie sanockim jako forma walki z okupantem hitlerowskim / Wojciech Sołtys. – Il., tabl. // Rocznik Sanocki. – R.4 (1979), s. 79-138

Wieś królewska Prusiek i jej konflikty z posesorami w świetle materiałów procesowych w latach 1645-1843 / Wojciech Sołtys. – Il., tabl. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 25 (1979), s.88-110

1980

Pitaval według “Regestru złoczyńców grodu sanockiego” opowiedziany / Wojciech Sołtys. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 26 (1980), s.63-87

1981

Z dziejów Sanoka pod zaborami / Wojciech Sołtys. – Il., tabl., sum. / / Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 27 (1981), s.90-116

1984

Klęski elementarne w ziemi sanockiej w XVII wieku i ich wpływ na życie mieszkańców / Wojciech Sołtys. – Il., tabl., sum. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 28 (1984), s.56-76

1986

Bronisław Filipczak – prawnik z wykształcenia, muzyk z zamiłowania / Wojciech Sołtys. – Il., portr. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 29 (1986), s.153-156

Życie wsi Wary w świetle księgi ławniczej z lat 1449-1623 / Wojciech Sołtys. – Il., sum. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 29 (1986), s.49-72

1988

Archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku / Wojciech Sołtys // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 30 (1988), s.51-56

Nauczycielski ruch związkowy w byłym powiecie brzozowskim w latach 1905-1944 / Wojciech Sołtys // Rocznik Sanocki. – T.6 (1988), s.235-265

1991

Organizowanie władz w wyzwolonym Sanoku w 1918 roku / Wojciech Sołtys. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1991, nr 27, s.10

Pierwsza wojna światowa w naszym regionie w wieści gminnej / Wojciech Sołtys //Tygodnik Sanocki. – 1991, nr 32, s.19

Pierwsze dni wolności w Sanoku w 1918 roku / Wojciech Sołtys. – Il. // Tygodnik Sanocki. -1991, nr 26, s.10

Sanok kulturalny między wojnami. 1-4 / Wojciech Sołtys. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1991, nr 16, s.10, ; nr 17, s.10, ; nr 18, s.10, ; nr 19, s.10

Schyłek panowania austriackiego w Sanoku / Wojciech Sołtys // Tygodnik Sanocki. – 1991, nr 25, s.10

1993

Kochała swój Sanok – podzwonne Jadwidze Zaleskiej / Wojciech Sołtys. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1993, nr 1, s.12

Oświata ludowa w sanockim w okresie zaborów / Wojciech Sołtys. – Il., tabl., sum. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Nr 31 (1993), s.49-87

1994

Dzieje sanockiej “Handlówki” / Wojciech Sołtys // Tygodnik Sanocki. – 1994, nr 11, s.6 ; nr 13, s.6

Pożywienie mieszkańców polskiego Spisza na przykładzie wsi Dursztyn / Wojciech Sołtys. – Il. // Materiały Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – nr 32 (1994), s.67-119

Sanok przed półwiekiem – koniec niemieckiej okupacji / Wojciech Sołtys. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1994, nr 32, s. 6

Schyłek panowania austryiackiego w Sanoku (w 1918 r.) / Wojciech Sołtys. – Il. // Tygodnik Sanocki. – 1994, nr 32, s.6

W obronie prawdy / Wojciech Sołtys // Tygodnik Sanocki. – 1994, nr 46, s.7
Dotyczy sylwetki księdza prałata Adama Sudoła

1995

Józef Stachowicz – twórca “Rocznika Sanockiego” / Wojciech Sołtys. – Portr. // Rocznik Sanocki. – R.7 (1995), s.213-216

Sanockie w okresie I wojny światowej w relacjach pamiętnikarzy i w prasie / Wojciech Sołtys. – Il. // Rocznik Sanocki. – R.7 (1995), s.45-84

Wspomnienie o pani Ani / Wojciech Sołtys. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 26, s.6
Dotyczy sylwetki nauczycielki Anny Bekierskiej

WYDAWNICTWA ZWARTE ORAZ PUBLIKACJE W WYDAWNICTWACH ZWARTYCH

1976

SOŁTYS, Wojciech
Technologia i systemy budownictwa mieszkaniowego w woj. Rzeszowskim w latach 1976-1980 oraz kierunki i perspektywy w projektowaniu budownictwa mieszkaniowego na lata 1976-80 / Wojciech Sołtys // W: Problemy budownictwa mieszkaniowego / red. Eugeniusz leski. – Rzeszów : Towarzystwo Naukowe, 1975. – S.[?]

1982

SOŁTYS, Wojciech
Walka o pracę i chleb (lata1924-1938) / Wojciech Sołtys, Edward Zając // W : Autosan / praca zbiorowa pod red. Adam Orłowski. – Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982. – S.145-179

1989

Adam Didur / [oprac. Wojciech Sołtys]. – [Sanok] : Tow. Rozwoju i Upiększania m. Sanoka, [1989]. – 12 s. : fot., portr. ; 21 cm. – Opis wg okł.

1990

SOŁTYS, Wojciech
Henryk Kraus (1891-1966) / Wojciech Sołtys. – Portr. // W: Brzozów : zarys monograficzny / red. Jerzy F. Adamski, Jerzy Czajkowski i in.. – Brzozów : Muzeum Regionalne PTTK im. Adama Fastnachta, 1990. – S.672-673

SOŁTYS, Wojciech
Środowisko kulturalne Sanoka w okresie międzywojennym 1918 -1939 / Wojciech Sołtys // W: Pisarska rozróba : w 70-lecie urodzin Mariana Pankowskiego / [red. Stanisław Barć, Tomasz Korzeniowski, Bronisława Przystasz]. – Sanok : Miejska Biblioteka Publiczna ; Lublin : Wydaw. Polonia, 1990. – S.65-77

1992

SOŁTYS, Wojciech
Związki wsi i dworu z cerkwią we wsiach beskidzkich i podbeskidzkich od XVI wieku do końca ery galicyjskiej / Wojciech Sołtys // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz.1 / red. Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Rzeszów ; [Warszawa] : Editions Spotkania, 1992, S.211-237

1994

SOŁTYS, Wojciech
Sanok jako miejsce kultu religijnego chrześcijan obrządku wschodniego (do 1939 roku) / Wojciech Sołtys // W: Łemkowie w historii i kulturze Karpat. Cz.2 / red. Jerzy Czajkowski ; Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. – Sanok : Muzeum Budownictwa Ludowegi, 1994. – S.131-193

SUDOŁ, Jan
Moje wspomnienia z lat 1890-1945 / Jan Sudoł ; [wstęp Wojciech Sołtys]. – Kolbuszowa : Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, 1994. – 160 s., [7] k. tabl. : fot., portr. ; 21 cm. – (Varia Kolbuszowskie /red. Andrzej Dominik Jagodziński, ISSN 1231-6393 ; 4). – ISBN 83-901865-1-90

1995

SOŁTYS, Wojciech
Oświata i szkolnictwo / Wojciech Sołtys // W: Sanok : dzieje miasta : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków : Secesja, 1995. – S.427-439

SOŁTYS, Wojciech
Życie gospodarcze, społeczne i polityczne / Wojciech Sołtys // W: Sanok : dzieje miasta : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków : Secesja, 1995. – S.501-566

SOŁTYS, Wojciech
Życie religijne w mieście / Wojciech Sołtys // W: Sanok : dzieje miasta : praca zbiorowa / pod red. Feliksa Kiryka. – Kraków : Secesja, 1995. – S.441-447

SOŁTYS, Wojciech
Dwuletnia Szkoła Handlowa – Gimnazjum Kupieckie (1925-1939) / Wojciech Sołtys // W : Księga pamiątkowa Szkół Ekonomicznych w Sanoku 1925-1995 : Od handlówki do ekonomika 1925-1995 / [zespół aut. Marek Boczar i in. ; red. wyd. Wojciech Sołtys]. – Sanok : Komitet Obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły i Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych, 1995. – S.13-44

SOŁTYS, Wojciech
Polska Szkoła Handlowa : Polnische Offentliche Handelsschule 1941-1944 / Wojciech Sołtys // W: Księga pamiątkowa Szkół Ekonomicznych w Sanoku 1925-1995 : Od handlówki do ekonomika 1925-1995 / [zespół aut. Marek Boczar i in. ; red. wyd. Wojciech Sołtys]. – Sanok : Komitet Obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły i Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych, 1995. – S.45-64

1996

SOŁTYS, Wojciech
Wspomnienie o pani Ani / Wojciech Sołtys // W: Echo Zjazdu : sprawozdanie i wspomnienia z Jubileuszu 70-lecia Szkół Ekonomicznych w Sanoku. – Sanok : Zespół Szkół Ekonomicznych, 1996. – S.64-67
Dotyczy sylwetki Anny Bekierskiej

PRACE REDAKCYJNE

1963

Rocznik Sanocki 1963 / [sekcja wydaw. Józef Stachowicz, Wojciech Sołtys i in.]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1963. – 467 s. : fot., rys., mapy ; 24 cm

1967

Rocznik Sanocki 1967 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka ; [sekcja wydaw. Józef Stachowicz, Wojciech Sołtys i in.]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1967. – 414 s. : fot., mapy, portr., wykr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 2)

1971

Rocznik Sanocki 1971 / Towarzystwo Upiększania Miasta Sanoka ; [sekcja wydaw. Edward Zając, Wojciech Sołtys i in.]. – Kraków : Wydaw. Literackie, 1971. – 318, [2] s.: il., fot., mapy ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 3)

1979

Rocznik Sanocki 1979 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka ; [sekcja wydaw. Edward Zając, Wojciech Sołtys i in.]. – Kraków : Wydaw. literackie, 1979. – 329, [3] s.: faks., fot., portr., tabl. ; 24 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 4). – ISBN 83-08-00229-3

1988

Rocznik Sanocki 1988 / Towarzystwo Rozwoju i Upiększania Miasta Sanoka ; [sekcja wydaw. Edward Zając, Wojciech Sołtys i in.] . – Rzeszów : KAW, 1988. – 292, [1] s. : il., faks., fot., mapa, portr. ; 25 cm. – (Roczniki Sanockie, ISSN 0557-2096 ; 6). – ISBN 83-03-02288-1

1995

Księga pamiątkowa Szkół Ekonomicznych w Sanoku 1925-1995 : Od handlówki do ekonomika 1925-1995 / [zespół aut. Marek Boczar i in. ; red. wyd. Wojciech Sołtys]. – Sanok : Komitet Obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły i Dyrekcja Zespołu Szkół Ekonomicznych, 1995. – 375, [2] s., [34] s. tabl. : faks., fot., portr., rys. ; 22 cm. – ISBN 83-903469-0-7

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

1985

WAWSZCZAK, Zbigniew
Nauczyciel historii / Zbigniew Wawszczak. – Portr. // Nowiny. – 1985, nr 150, s.5

1988

KOSZELA, Wiesław
Mieć w sobie powołanie / Wiesław Koszela. – Portr. // Gazeta Sanocka. – 1988, nr 30, s.5

1995

BŁAŻEWICZ, Bartosz
Nagrodzeni przez Radę Miasta / Bartosz Błażewicz. – Portr. // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 23, s.4
Zawiera prezentację sylwetek laureatów nagród przyznanych przez Radę Miasta Sanoka za osiągnięcia w dziedzinie literatury, kultury i sportu w roku 1994. Wśród laureatów Wojciech Sołtys

PUCHAŁA, Leszek
Wojciech Sołtys nie żyje / Leszek Puchała // Tygodnik Sanocki. – 1995, nr 31, s.1, 4

1996

MAZUR, Piotr
Słów kilka o profesorze / Piotr Mazur // W: Echo Zjazdu : Sprawozdanie i wspomnienia z Jubileuszu 70-lecia Szkół Ekonomicznych w Sanoku / [red. Urszula Małek, Dorota Lisowska]. – Sanok : Zespół Szkół Ekonomicznych w Sanoku, 1996. – S.79-83

1997

Sołtys Wojciech // W: Zespół Szkół Mechanicznych w Sanoku 1946-1996 / Stanisław Dydek. – Brzozów : Oficyna Wydawniczo-reklamowa “Edytor”, 1997. – S.245-247

2001

OBARA, Stanisław
Mgr Wojciech Sołtys (1925-1995) / Stanisław Obara. – Portr. // Rocznik Sanocki. – R.8 (2001), s.291-300

 

Pin It on Pinterest